Policie ČR


Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

Na území města Plzně se podílí na realizaci projektu Bezpečná Plzeň.


Policie ČR má čtyři základní obory činnosti:

POŘÁDKOVÁ POLICIE
Policisté na obvodním oddělení plní veškeré základní úkoly policie – řadíme sem i ochranu veřejného pořádku, předcházení kriminalitě, provádění trestního a přestupkového řízení, ale také dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo pátraní po hledaných či pohřešovaných osobách a věcech. Policisté přijímají od občanů oznámení o trestných činech, přestupcích, mimořádných událostech, pohřešovaných osobách a činí potřebná opatření.

DOPRAVNÍ POLICIE
Je pro běžného občana dobře rozpoznatelná svými typickými doplňky - bílou košilí a čepicí. Mezi základní činnosti policistů z Dopravního inspektorátu v Plzni patří dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a působí při jeho řízení. Policisté zjišťují a odhalují přestupky a trestné činy v silničním provozu, šetří dopravní nehody a provádějí kontroly dodržování podmínek přepravy zboží a osob na pozemní komunikaci. Dále policie vydává stanoviska, kterými ovlivňuje rekonstrukce pozemních komunikací, osazování dopravního značení, uzavírky silnic, atd.

CIZINECKÁ POLICIE
Policisté z cizinecké policie provádí pobytové kontroly, rozhodují o zrušení platnosti krátkodobého víza, rozhodují o přestupcích a správních deliktech podle cizineckého zákona. Rozhodují o správním vyhoštění cizinců a zajišťují cizince za účelem správního vyhoštění a jeho umístění do zařízení pro takto zajištěné cizince, které se mimo jiné využívá před vyhoštěním cizince, prověřují, zda se cizinec nedopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat oprávnění k pobytu.

KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
Mezi základní úkoly policistů, kteří nenosí uniformu, patří odhalování, vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách a odcizených věcech. Při své práci využívají policisté různé evidence, pomoc odborných kriminalistických pracovišť a spolupracují při vyšetřování trestných činů se zahraničními policejními sbory.

Při provádění úkonu je policista povinen:

- Mít na uniformě hodnostní označení, identifikační číslo a rukávový znak policie (ten tvoří velký státní znak České republiky se slovem “policie“ v bílém orámování na podkladě tmavomodré barvy).

- Prokázat svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo.

- Zaměstnanec policie je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným identifikačním číslem.

- Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost výše uvedeným způsobem, prokáže policista svou příslušnost k policii ústním prohlášením „policie“; to neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu prohlášení.

- Je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech.

- Při plnění úkolů povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu