Vyžadování pomoci AČR


Síly a prostředky
Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR
Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím

Síly a prostředky

Vyčleněné síly a prostředky Armády České republiky (dále AČR) patří do kategorie - ostatní složky IZS (§ 4, odst. 2, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů).

Vyžadování sil a prostředků AČR se řídí „Rámcovou dohodou o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR (dále MV) a Ministerstvem obrany ČR (dále MO)“ a „Dohodou o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále GŘ HZS ČR) a Českou republikou, Ministerstvem obrany – Generálním štábem Armády České republiky (dále GŠ AČR)“, dále jen „Dohoda“.

 •  „Dohoda“ řeší:

 * vyčlenění sil a prostředků AČR, které jsou zařazeny do Ústředního poplachového plánu integrovaného záchranného systému (dále IZS);

* stanovuje způsob vyžadování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím a okruh osob oprávněných tuto pomoc vyžadovat;

* přehled sil a prostředků AČR vyčleněných ve prospěch IZS:                                                    

• Odřady pro nouzové ubytování

• Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc

• Odřady pro pomoc technikou

• Odřady pro zabezpečování sjízdnosti

• Odřady pro terénní a zemní práce

• Odřady pro průzkum a detekci látek CBRN

• Odřady pro dekontaminaci techniky

• Odřady pro dekontaminaci osob

• Zdravotnické odřady

• Veterinární odřady

• Letecké síly a prostředky pro záchranné práce

 

 

Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR

V souladu s § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy je dočasné organizované nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného velitele nebo náčelníka, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy nebo požární ochrana nemohou zajistit záchranné práce nebo likvidaci následků pohromy vlastními silami.

V případě, že by nasazení sil a prostředku AČR (dále SaP) ohrozilo plnění základního úkolu ozbrojených sil (§ 9 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky), může být, v souladu se zněním Dohody, nasazení těchto SaP odmítnuto.

Je-li ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o použití armády k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra (§ 16, odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky).

AČR lze poskytnout:

 • na plánovanou pomoc na vyžádání při záchranných a likvidačních pracích jako ostatní složku IZS, vyčleněnými SaP AČR pouze na žádost OPIS GŘ HZS. SaP AČR jsou nasazovány v souladu s Dohodou (§ 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů). O rozsahu poskytnutí pomoci rozhodne ZNGŠ-Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti velící generál), který následně informuje NGŠ AČR a ten MO.
 • na ostatní pomoc složkám IZS může být poskytnuta pomoc, na žádost HZS kraje, krajského úřadu nebo MV při provádění záchranných a likvidačních prací, vojenského útvaru (dále VÚ) a vojenského zařízení (dále VZ) ozbrojených sil (dále OS) ČR v souladu s § 15, 16 a § 18 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a § 22 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. O jejich nasazení na základě delegované pravomoci rozhodne ZNGŠ-Ř SOC MO který následně informuje NGŠ AČR a ten MO. Ostatní pomocí se rozumí použití SaP AČR pro potřebu složek IZS. Tyto síly a prostředky nejsou deklarovány v Dohodě o pomoci na vyžádání a nejsou zahrnuty v Ústředním poplachovém plánu nebo poplachových plánech IZS krajů.
 • Nasazení vrtulníku AČR vyžaduje OPIS IZS u stálé směny „Záchranného koordinačního střediska“ (dále jen ZKS) v Praze Ruzyni“.

Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím

Použití Armády ČR mohou vyžadovat

 • hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u NGŠ AČR (§ 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky;
 • hejtmani krajů a starostové obcí nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany, hrozí-li nebezpečí z prodlení, u velitele VÚ nebo u náčelníka VZ, které jsou nejblíže místu pohromy (§ 16, odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a § 20, odst. 2, 3 č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů);
 • hejtmani a https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239v souladu s příslušným poplachovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje (§ 20, odst. 2, 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů);
 • velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů);
 • HZS kraje, krajský úřad nebo MV jako ostatní pomoc (§ 22 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů).

   

 

 

Vyžádání a nasazování SaP AČR k záchranným pracím

(1) Použití armády k záchranným pracím mohou vyžadovat 25) hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u náčelníka Generálního štábu, který rozhoduje o jejím nasazení.
(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat použití armády k záchranným pracím osoby uvedené v odstavci 1 nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy. Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského zařízení prostřednictvím svých nadřízených informují neprodleně náčelníka Generálního štábu o nasazení armády k záchranným pracím.
(3) Je-li ohrožena podstatná část území České republiky, rozhoduje o použití armády k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra.
(4) O použití armády k likvidaci následků pohromy rozhoduje vláda na návrh ministra.

 • v souladu s § 20 - § 22 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Vyžádání a nasazování SaP AČR k likvidačním pracím

 Vyžádání a nasazení sil a prostředků AČR k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Kopeckého sady 11, Plzeň
 • Telefon: 378 033 800
 • Email: karas@plzen.eu