Bezpečnostní rada

Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) na řešení krizových situací; ostatní orgány ORP se na této připravenosti podílejí (§ 18 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)).

Starosta ORP řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu ORP. Za tímto účelem
a) zřizuje a řídí bezpečnostní radu ORP pro území správního obvodu ORP
b) organizuje přípravu správního obvodu ORP na krizové situace a podílí se na jejich řešení
c) schvaluje po projednání v bezpečnostní radě ORP krizový plán ORP
d) vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje dle § 15/3.

Bezpečnostní rada ORP má nejvýše 8 členů a starosta ORP jejími členy jmenuje:
a) místostarostu;
b) tajemníka obecního úřadu;
c) příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky;
d) příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje;
e) zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu ORP, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady ORP;
f) další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace (§ 9 NV č. 462/2000 Sb.).

Na jednání bezpečnostní rady ORP mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace (§ 24, odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb.)

Bezpečnostní rada města Plzně

Bezpečnostní rada ORP je zřízena jako poradní orgán starosty ORP pro přípravu na krizové situace (§ 24 zákona č. 240/2000 Sb.).

Na jednání bezpečnostní rady ORP se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území správního obvodu ORP (§ 24, odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb.)


Bezpečnostní rada ORP projednává a posuzuje:
a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu hrožení;
b) krizový plán ORP (ve 4 letých cyklech);
c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou ORP;
d) finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP;
e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správného obvodu ORP;
f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) dislokovaných ve správním obvodu ORP;
g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení;
h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP na krizové situace a jejich řešení (§ 8 NV č. 462/2000 Sb.).

Jednání bezpečnostní rady ORP se uskutečňuje nejméně 2 x ročně (§ 14, odst. 3 NV č. 462/2000 Sb.).

Organizační a administrativní podmínky pro činnost bezpečnostní rady zajišťuje příslušné pracoviště krizového řízení (§ 14, odst. 4 NV č. 462/2000 Sb.).

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu