Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva

Stavby civilní ochrany pro obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou skupin:

a) Stálé úkryty
b) Improvizované úkryty

Stálé úkryty

Stálé úkryty jsou budovány již v době míru a slouží především k ukrytí v průběhu válečného konfliktu.

V době míru jsou často využívány jako sklady, sklepy, atd. Nelze tedy počítat s jejich využitím například při průmyslových haváriích, kdy by jejich zprovoznění trvalo příliš dlouho.

Stálé úkryty mohou být postaveny pod objekty stávající zástavby nebo samostatně stojící. Člení se podle tzv. tříd odolnosti (tj. odolnosti na přetlak v čele tlakové vlny) od 2. třídy (0,3 MPa) do 5. třídy (0,05 MPa). Další možné členění je například podle kapacity na velkokapacitní a malokapacitní.

Stálý úkryt je stálým úkrytem tehdy, je-li již nyní stavebně a technologiemi vybaven k ukrytí a nepotřebuje žádné další rozsáhlejší úpravy. Proto každý stálý úkryt má svoji vzduchotechniku, případně náhradní zdroj elektrické energie, tlakově plynotěsné prvky, apod.

Zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva je stanoven v současné době vyhláškou Ministerstva vnitra 380/2002 Sb., Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V platnosti jsou rovněž dvě normy - ČSN P 739010 - Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany a ČSN 739050 - Údržba stálých úkrytů civilní ochrany.

Improvizované úkryty

Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.

V době míru se také k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Nazýváme je rovněž improvizované úkryty.
Pro dostatečnou ochranu je vhodné vyhledat místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje nebezpečí a utěsnit je proti možnosti vniknutí nebezpečných látek

Vyřazování staveb civilní ochrany - úkrytů z evidence úkrytového fondu


Stálé úkryty civilní ochrany (dále "stálé úkryty CO") slouží podle § 16 odst. 2 a odst. 5 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., při mimořádných událostech a k ukrytí a ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě ohrožení státu a válečného stavu.


Vlastník stálého úkrytu CO
(stavby) je podle § 154 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost (podle § 3 odst. 4 stavebního zákona). Dále je vlastník povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídky se zúčastnit.


Vlastník stálého úkrytu CO je podle § 23 odst. 2 písm. d) a § 25 odst. 2 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, povinen dbát při užívání této stavby, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného sboru nebo jimi zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

Údržba stálých úkrytů CO a jejich technických zařízení se provádí podle obecně platných zásad a podle dokumentace pro provoz a údržbu zařízení (ČSN 739050 - Údržba stálých úkrytů civilní ochrany).

V případě, že by vlastník úkrytu – stavby CO měl zájem úkryt vyřadit z evidence u HZS a následně úkryt rekolaudovat na jiné účely, může podat žádost k vyřazení stálého úkrytu CO z evidence u HZS.

Po schválení vyřazení stálého úkrytu CO z evidence může vlastník požádat stavební úřad ve smyslu § 126 a 127 183/2006 Sb., stavebního zákona o změnu v užívání stavby. Do doby, než stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby, zůstává úkryt, přestože byl vyřazen z evidence úkrytového fondu u HZS, i nadále úkrytem a vlastník jej musí v souladu s kolaudačním rozhodnutím udržovat jako stavbu takto kolaudovanou a provozovanou.

Evidence staveb civilní ochrany dle §15 odst. 2 písm. g) zákona 239/2000Sb.(o IZS)

http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-plzenskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-ukryti-ukryti-obyvatelstva.aspx

Užitečné odkazy:

https://www.ochranaobyvatel.cz/

http://www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva.aspx

Stálé úkryty CO na území města Plzně:

odkaz na předdefinovanou mapu s CO kryty ZDE

Přehled staveb CO na území města Plzně k 1. 1. 2024

Poř. číslo
Číslo
Adresa stálého úkrytu
Kapacita osob
1.      
4051004
Táborská 28
150
2.      
4051005
Táborská 28
150
3.      
4051007
Chválenická 17-  25.ZŠ
150
4.      
4051010
Ruská 83-MŠ
100
5.      
4051011
Na Celchu 33 - jesle
60
6.      
4051012
Spojovací 14 - jesle
60
7.      
4051013
Brněnská 36, 7.ZŠ
1250
8.      
4051014
Univerzitní 8
1250
9.  
4051015
Kralovická 12, 4.ZŠ
1250
10.  
4052001
Kyjevská 108
150
11.  
4052003
Ořechová 19
150
12.  
4052005
Brojova 15
150
13.  
4052006
Brojova 21
150
14.  
4052010
Krejčíkova 8
150
15.  
4052011
Krejčíkova 12
150
16.  
4052013
Francouzská třída 25
150
17. 
4052014
Francouzská třída 41
150
18.  
4052017
Francouzská třída 6
150
19.  
4052018
Spojovací 3
150
20.  
4052019
Spojovací 18
150
21.  
4052020
Spojovací 10
150
22.  
4052021
Koterovská 136
150
23.  
4052022
Koterovská 88
300
24.  
4052023
Koterovská 101
150
25.  
4052024
Koterovská 79
150
26.  
4052025
Částkova 1
150
27.  
4052026
Částkova 2
150
28.  
4052028
Částkova 45
150
29.  
4052029
Částkova 50
150
30.  
4052030
náměstí Generála Piky 14
150
31.  
4052038
Blatenská 10
140
32.  
4052039
Blatenská 18
140
33.  
4052046
Neumannova 7
150
34.  
4052048
Rychtaříkova 48
150
35.  
4052049
Suvorovova 43-45
150
36.  
4052051
U Lomů 15
150
37.  
4052056
Alešova 15
150
38.  
4052057
Alešova 29
150
39.  
4052059
Úslavská 46
150
40.  
4052062
Klatovská třída 164
300
41.  
4052065
Francouzská třída 18
150
42.  
4052066
Francouzská třída 20
150
43.  
4052067
Francouzská třída 24
150
44.  
4052068
Francouzská třída 28
150
45.  
4052069
Francouzská třída 32
150
46.  
4052070
Francouzská třída 36
150
47.  
4052072
Klatovská třída 26
150
48.  
4053008
Edvarda Beneše 15
500
49.  
4053010
Čechova 26 (pravý)
150
50.  
4053011
Čechova 26 (levý)
150
51.  
4053013
náměstí Emila Škody, dříve - Tylova 57, G 600 před 1.br. x -823463104.761, y - 1069733276.943
600
52.  
4053020
Vejprnická 56, pavilon 5
300
53.  
4053021
Vejprnická 56, pavilon 6
300
54.  
4053026
Orlík 266
450
55.  
4053027
Náměstí českých bratří 8
450
56.  
4053034
Sladkovského 71, vstup z Guldenerova 19
150
57.  
4053037
Černická 17
150
58.  
4053038
Slovanská alej 24
150
59.  
4053041
náměstí Generála Piky 8
150
60.  
4053042
Slovanská alej 26
150
61.  
4053043
Kotíkovská 15, domov důchodců
150
62.  
4053047
Francouzská třída 4, II. poliklinika
150
63.  
4053052
Alej svobody 80, FN Lochotín, DVÚ garáže
2500
64.  
4053053
Alej svobody 80, FN Lochotín, DVÚ garáže
600
65.  
4053055
Doubravecká 1
200
66.  
4053056
Švihovská 14, Poliklinika
300
67.  
4053057
Borská 55
300
68.  
4053060
Americká 60
300

Přehled staveb CO na území města Plzně  - SÚ vyřazené z evidence u HZS k datu 1. 01. 2024

Poř. číslo
Číslo
Adresa stálého úkrytu
Kapacita osob
1.      
4053054
Lidická 912/20
150
2.      
4052040
Blatenská 726/3
140
3.      
4052047
Jablonského 2126/49
150
4.      
4052050
Wolkerova 198/1
150
5.      
4052074
Slovanská alej 1885/1
150
6.      
4053005
Rychtaříkova 2173/1
150
7.      
4053022
Zahradní 1941/25
150
8.      
4053023
Zahradní 1941/25
150
9.  
4053024
Zahradní 1994/22
150
10.  
4053059
Malostranská 2
200
11.  
4052052
Stanko Vodičky 25
150
12.  
4052041
Blatenská 13
140
13.  
4052043
Blatenská 34 - 36
140
14.  
4052053
Habrmannova 37
150
15.  
4052054
Táborská 30
150
16.  
4052032
náměstí Generála Píky 11
150
17.  
4052086
Kollárova 2116/1
300
18.  
4053003
Přeštická 2
90
19.  
4053044
Přeštická 2
150
20.  
4053064
Edvarda Beneše 564/39
450
21.  
4052055
Čechova 1
150
22.  
4052063
Zámečnická 27
150
23.  
4052060
Křimická 12
300
24.  
4053061
Americká 42
190
25.  
4053036
Jateční 40
80
26.  
4053031
Zahradní 2
250
27. 
4053032
Zahradní 2
150
28.  
4053006
Slovanská alej 26a
55
29.  
4052002
Ořechová 13
150
30.  
4053046
Koterovská 158
150
31.  
4053063
Plachého 39
450
32.  
4052009
Krejčíkova 2
140
33.  
4052012
Francouzská třída 15
150
34.  
4053062
Husova 10
100
35.  
4052015
Francouzská třída 53
150
36.  
4052016
Francouzská třída 63
150
37.  
4052036
NGP 32
300
38.  
4052037
NGP 33
300
39.  
4052045
Neumannova 10
75
40.
4051006
  Habrmannova 45
150

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu