POKOS

Příprava občanů k obraně státu (dále POKOS)

Cíle POKOS
Příprava občanů k obraně státu
Plány přípravy občanů k obraně státu
Odkazy


Cíle POKOS

  • Cílem koncepce POKOS je dosáhnout takového stavu, aby každý občan cítil svou stálou spoluodpovědnost za zajišťování obrany státu a byl k obraně státu připraven;

        Příprava občanů k obraně státu je nedílnou součástí zajišťování obrany státu.

  • Za zajišťování obrany státu odpovídá vláda, svůj díl odpovědnosti nesou i orgány státní správy, územní samosprávy a občané;
  • Povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací ozbrojených sil České republiky (zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), § 2 a § 7);
  • Povinnost zabezpečovat POKOS OÚ ORP vyplývá ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 7a, písm. j), kde je stanoveno OÚ ORP podílet se na organizaci přípravy občanů k obraně státu;


Příprava občanů k obraně státu

  • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v § 52 hovoří o přípravě občanů k obraně státu;

(1) Příprava občanů k obraně státu je dobrovolná, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis16) nestanoví jinak.
(2) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je příprava občanů k obraně státu povinná.
(3) Příprava občanů k obraně státu zahrnuje zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně státu.
(4) Příprava občanů k obraně státu má charakter vzdělávání a provádí se v rámci základního a středního vzdělávání i v rámci jiné státem uznané vzdělávací činnosti. Občany k obraně státu připravují zejména školy, školská zařízení a další vzdělávací zařízení.
(5) Na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle svého účelu a poslání v součinnosti s územními samosprávnými celky.
(6) Za přípravu občanů k obraně státu podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů17) odpovídají ministerstva, správní úřady a územní samosprávné celky. Ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení odborné složky obsahu vzdělávání ve vydávaných učebních dokumentech v oblasti přípravy občanů k obraně státu.

16) Například branný zákon.
17) Například zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších přepisů, branný zákon.

Plány přípravy občanů k obraně státu

(1) Plány přípravy občanů k obraně státu stanoví


a) zaměření přípravy občanů v období míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
b) formy vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti v oblasti přípravy občanů k obraně státu v období míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a
c) rozsah přípravy občanů.


(2) Plány přípravy občanů k obraně státu zpracovávají ministerstva a jiné ústřední správní úřady, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vždy na období 4 let, přičemž platnost po sobě jdoucích plánů na sebe musí navazovat.

Odkazy

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu