Jednotky SDH

Požární ochrana na území města Plzně je zajištěna dobrovolnými i profesionálními jednotkami požární ochrany.

Sbory profesionálních hasičů v Plzni

Ve městě jsou dislokované celkem tři požární stanice HZS Plzeňského kraje ÚO Plzeň (JPO kategorie I), kde je zabezpečena nepřetržitá služba profesionálních hasičů (tísňová volání 150).

PS Plzeň - Košutka stanice typu C 3 – vybudována v roce 2004,
PS Plzeň - Slovany stanice typu P3 – vybudována v roce 1997,
PS Plzeň - Střed stanice typu P3 – hasičská stanice od roku 1913, v roce 2016 proběhla komplexní rekonstrukce.

Kromě jednotek HZS Plzeňského kraje je dále na území města další profesionální jednotka požární ochrany HZS SŽDC Plzeň - kategorie JPO IV

Sbory dobrovolných hasičů v Plzni

Mezi neodmyslitelnou oporu při řešení velkých požárů a likvidaci následků živelných pohrom patří i hasiči jednotek sboru dobrovolných hasičů města Plzně, které zřizují jednotlivé městské obvody. Rozmístění jednotek sboru dobrovolných hasičů téměř kopíruje historické obce, z kterých vzniklo město Plzeň. Systémem plošného pokrytí jsou jednotky dobrovolných hasičů děleny do tří kategorií podle potřeb daného nebo sousedícího území – dojezdových časů a také podle vybavení. Jsou to kategorie jednotek požární ochrany II, III nebo V.

Na území města Plzeň působí tyto jednotky SDHO.


8 JPO kategorie III
- jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPO III/1) nebo dva (JPO III/2) výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut,

JSDH Bíla Hora - zřizuje ÚMO Plzeň 1
JSDH Bolevec - zřizuje ÚMO Plzeň 1
JSDH Božkov - zřizuje ÚMO Plzeň 2
JSDH Doubravka - zřizuje ÚMO Plzeň 4
JSDH Koterov - zřizuje ÚMO Plzeň 2
JSDH Křimice - zřizuje ÚMO Plzeň 5
JSDH Litice - zřizuje ÚMO Plzeň 6
JSDH Skvrňany - zřizuje ÚMO Plzeň 3

8 JPO kategorie V;- jednotka SDH obce s působností zpravidla pro území obce, která ji zřizuje, jednotky zasahují zejména na území svého zřizovatele.


JSDH Bukovec - zřizuje ÚMO Plzeň 4
JSDH Černice - zřizuje ÚMO Plzeň 8
JSDH Červený Hrádek - ÚMO Plzeň 4
JSDH Doudlevce -zřizuje ÚMO Plzeň 3
JSDH Hradiště - zřizuje ÚMO Plzeň 2
JSDH Malesice - zřizuje ÚMO Plzeň 9
JSDH Radobyčice - zřizuje ÚMO Plzeň 3
JSDH Újezd - zřizuje ÚMO Plzeň 4


Dále je ve společnosti Plzeňský prazdroj a.s., zřízena jednotka SDH Plzeňský Prazdroj (kategorie JPO VI).

Městské obvody Plzeň a rozmístění JPO.

 

Předpokládané úkoly a činnosti jednotek PO

Všechny jednotky požární ochrany plní následující základní úkoly a činnosti:

a) požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků; požární zásah je činnost, která směřuje nejprve k lokalizaci a pak k likvidaci požáru, kdy je ukončeno nežádoucí hoření,

b) záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (dále jen „mimořádné události“); obsahem záchranných prací jednotek při mimořádných událostech je odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí a vedoucí k přerušení jejich příčin, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí,

c) na úseku ochrany obyvatelstva se podílí zejména na:
       1. evakuaci obyvatel,
       2. označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,
       3. varování obyvatel,
       4. dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,
       5. humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití,

Úkoly jednotek SDH obcí na úseku ochrany obyvatelstva

Jednotky plnící obecné úkoly pro ochranu obyvatelstva, a to pro potřeby svého zřizovatele – místní působnost.
Na území města Plzně jde o jednotky kategorií JPO III a JPO V.

Každá jednotka plní stanovené úkoly s ohledem na nebezpečí na daném území pomocí dostupných prostředků plnění výše uvedených úkolů provádí jednotka na základě pokynů velitele zásahu, operačního a informačního střediska HZS kraje, popřípadě starosty obce.

Obecné úkoly jednotek SDH obcí na úseku ochrany obyvatelstva

a) záchranné a likvidační práce:


1. technická pomoc při odstraňování následků mimořádných událostí;
2. protipovodňová ochrana v obci;
3. čerpání vody;
4. pomoc při pátrání a vyhledávání osob;

Schopnost jednotky:
• ve spolupráci s povodňovými orgány zajišťovat hlásnou povodňovou službu v případě, že územím obce protéká vodní tok,
• odstraňovat malé překážky z vodního toku pro zlepšení průtoku vodního toku v obci,
• zajistit objekt proti vniknutí vody pomocí jednoduchých prostředků (pytle s pískem, fólie apod.),
• provést a organizovat výstavbu protipovodňových hrází,
• podílet se na odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech (čerpání vody, odstraňování naplavenin apod.),
• poskytnout první před lékařskou laickou pomoc v rozsahu laické resuscitace, stabilizace, zastavení krvácení, ošetření popálenin a omrzlin;

b) podíl na evakuaci obyvatel

členové jednotky znají:
1. obsah evakuačního zavazadla;
2. místa soustředění obyvatel v obci při evakuaci, popřípadě je umí zvolit;
3. obsluhu evakuačního střediska (označení, evidence osob, poskytování základních informací); dle možností má jednotka přehled o osobách se zdravotním postižením a je schopna zajistit jejich evakuaci;
4. plán transportu evakuovaných osob a zvířat z obce;

c) podíl na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek nebo jiných nebezpečných územní

členové jednotky znají:
1. základní zásady činností při úniku nebo nálezu nebezpečné látky nebo předmětu, nebezpečí pro obyvatelstvo, stanoví nebezpečnou nebo vnější zónu;
2. improvizované (nouzové) ochranné prostředky a umí předat základní informace o nebezpečných látkách, popř. jiných nebezpečích nesouvisející s nebezpečnými látkami, např. při povodních, sesuvech půdy, nákazy apod.;

d) podíl na varování obyvatelstva

členové jednotky:
1. znají způsob a místo odkud se standardním způsobem provádí varování a informování obyvatelstva, umí obsluhovat toto zařízení a zná jeho dosah v obci;
2. jsou schopni předat informaci o hrozícím nebezpečí a následných režimových opatřeních, provádí varování obyvatelstva (osobním kontaktem, mobilním rozhlasovým zařízením apod.) v místech, kde není zajištěno varování standardním způsobem;

e) podíl na dekontaminaci obyvatel nebo majetku

členové jednotky:
1. znají organizaci místa pro provádění dekontaminace obyvatelstva,
2. jsou schopni provádět vybrané činnosti mimo nebezpečnou zónu při provádění dekontaminace obyvatel (výdej náhradních oděvů apod.),
3. jsou schopni zahájit dekontaminaci techniky a terénu s využitím improvizovaných prostředků a se zřetelem na nebezpečí a potřebné ochranné prostředky;

f) podíl na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití

jde zejména o podíl na zajišťování:
1. nouzového přežití obyvatelstva,
2. humanitární pomoci obyvatelstvu a psychosociální pomoci postiženému obyvatelstvu,
3. před lékařské laické zdravotnické pomoci,
4. laické posttraumatické péče o postižené,
5. technické pomoci v oblasti infrastruktury pro:
• nouzové zásobování energií,
• nouzové osvětlení,
• nouzové zásobování vodou,

jednotka je schopna:
• zřídit provizorní místo pro soustředění osob (do 30 osob) a zajistit péči o ně po dobu 6 hodin (přístřeší, světlo, teplo strava) s využitím objektů v obci,
• odhadnout potřeby pro zásobování obyvatel a humanitární pomoc,
• podílet se na informování obyvatelstva o nebezpečích vyplývajících z výpadku dodávky plynu nebo elektrické energie,
• zřídit a obsluhovat místo pro výdej užitkové vody.


Materiální a technické vybavení u jednotek SDH

Vybavení věcnými a technickými prostředky tvoří samostatnou oblast vyžadující nemalou pozornost. Vybavení jednotky musí splňovat požadavky zvláštního právního předpisu a musí umožňovat plnění úkolů jednotky včetně její předurčenosti k záchranným pracím nebo pro ochranu obyvatelstva. Minimální vybavení jednotek je stanoveno přílohou č. 4 k vyhlášce č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO.
Dále pak záleží na kategorii JPO a její předurčenosti v rámci požárního poplachového plánu.

Jednotky kategorie III SDH Plzeň město jsou vybaveny CAS 20 Tatra Ternno, pro přepravu požárního družstva 1+5 a hasebních prostředků pro požární zásah vodou nebo pěnou.

Jednotky kategorie III SDH Plzeň město jsou vybaveny DA typu M 1 Z na podvozku Renault Midlum. Jedná se o vozidlo hmotnostní třídy M (od 7,5 - 16 tun), které je určeno pro přepravu družstva 1 + 5 a technickým vybavením pro čerpání vody a technické zásahy.
 

  

Jednotky kategorie V SDH Plzeň město jsou vybaveny shodně DA typu L 1 Z na podvozku Iveco Daily. Vozidlo je třídy L (do 7,5 tuny) a je určeno pro přepravu družstva 1 + 5, je zde umístěna nádrž na vodu o objemu 300 litrů. Vozidlo je dále vybaveno vysokotlakým agregátem pro prvotní hasební zásah a technickým vybavením pro hasební práce i technické zásahy.

Oddělení krizového řízení Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně se podílí a zabezpečuje realizaci nákupu materiálu a techniky pro JSDH.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu