Point14, prevence protiprávního jednání

Tento  projekt, který vytvořil Tým pro mládež Plzeň - město, vznikl na základě besed pro Dětský diagnostický ústav a reaguje na aktuální výchovné problémy mládeže.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci osmých tříd základních škol a tercií víceletých gymnázií. Projekt si dává za cíl předcházet protiprávnímu jednání osvojením si základních občanských práv a povinností.

Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících setkání, každé v délce 90 minut. První blok je zaměřen na základní orientaci v trestně právní oblasti, cílem je jakési zvnitřnění pozitivních postojů k právním normám. Druhé setkání probíhá ve znamení upevnění prosociálních postojů, orientace v oblasti protiprávního jednání a podpory respektu k právům vlastním i k právům druhých.

Setkání probíhají osvědčenou formou interaktivního semináře. Žáci se zapojují do připravených aktivit, například skupinově pracují se zadanými kasuistikami. Dále seznamují s lidskými právy, příčinami i důsledky jejich porušování. Probírají i legislativu ohledně návykových látek a jejich rizicích, zejména marihuany. Učí se jak reagovat na protiprávní jednání, jak probíhá trestní řízení a s osobami, které do tohoto řízení vstupují.

Na závěr obdrží žáci kontakty a v případě potřeby se mohou na lektory Probační a mediační služby i organizace Point 14 obracet individuálně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu