Co všechno se může stát, když vaše dítě pije

Do tohoto projektu se pravidelně zapojuje od roku 2011 celkem 5 plzeňských základních škol.

Problematika týkající se rizikového chování dětí a mládeže je závažným problémem současné doby. V posledních desetiletích stoupá počet adolescentů, kteří přijímají rizikový způsob života. Jedinou skutečně účinnou ochranou proti syndromu rizikového chování mládeže je primární prevence. Vedle rodiny je její významnou součástí škola. Skutečnost, že na školách dochází k nárůstu negativních jevů – zejména nadměrného užívání návykových látek, šikany či agresivity, vyžaduje jejich podporu v oblasti prevence, která v konečném důsledku může napomoci i ke snížení kriminality.


Z tohoto důvodu se Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP rozhodl uskutečnit projekt „Co všechno se může stát, když Vaše dítě pije“, který spočívá v realizaci workshopů se žáky 7. ročníků plzeňských základních škol. Jak napovídá samotný název, projekt je zaměřen na jedno z velmi závažných témat a to konzumace alkoholu nezletilými a mladistvými.


Protidrogová koordinátorka oslovila všechny ZŠ v Plzni s nabídkou projektu a zároveň byla navázána spolupráce s odborným pracovištěm Katedry psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni - Oddělením psychologie zdraví a výchovy ke zdraví, jehož vedoucí, PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. se stal odborným garantem projektu. Čtyřhodinové výukové bloky byly na školách realizovány vybranými proškolenými lektory z řad studentů katedry psychologie. Samotní studenti se pod vedením PhDr. Svobody podíleli také na přípravě obsahové části projektu.
PhDr. Svoboda k realizovanému projektu uvedl:

Do projektu byli zapojeni studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Výchova ke zdraví. Úkolem studentů bylo připravit a poté realizovat čtyřhodinový preventivně-výukový blok. Realizace projektu se uskutečnila v zimním semestru ak. roku 2011/12 v rámci povinného předmětu Metodika prevence rizikového chování. Nejdříve byli studenti prostřednictvím úvodních přednášek seznámeni s teoretickými východisky primární prevence rizikového chování. Po teoretickém vhledu studenti začali ve dvojicích připravovat konkrétní výukové projekty pro potřeby jednotlivých škol. Vyhotovené projekty byly prezentovány na seminářích a podrobeny odborné diskuzi. Studenti se mohli seznámit s názorem ostatních kolegů a do projektů jednotlivé podněty začlenit. Nejdůležitější a nejtěžší fází byla pro studenty realizace připravených preventivních programů přímo na vybraných základních školách. Jednotlivé dvojice studentů měly ještě možnost se prostřednictvím hospitace seznámit se třídou, ve které měly výukový blok realizovat.

Přímá práce studentů se žáky základních škol byla postavena na aktivizujících a komplexních výukových metodách. Prostřednictvím uvedených vzdělávacích strategií byly žákům zprostředkovány informace o nebezpečnosti zneužívání alkoholu, zároveň byly do výukově-preventivního programu implementovány prvky osobnostně-sociálního rozvoje. Poslední povinností studentů byla reflexe a závěrečná obhajoba projektu. Tento krok měl povahu zkoušky, při které studenti reflektovali své didaktické postupy a zároveň prokazovali své vědomosti z oblasti metodiky primární prevence na úrovni aplikačního porozumění. Studenti v závěrečné reflexi přiznali, že na začátku semestru měli obavy z tvorby preventivně-výukového programu, především přímé práce s žáky na školách, a raději by uvítali tradiční plnění předmětu ve formě teoretické seminární práce a vykonání zkoušky na principu vyjmenovat, definovat apod. Podle jejich slov byla pro ně projektově-aplikační výuka časově náročnější a kladla na ně daleko větší zodpovědnost, než tradičně koncipována výuka. Nakonec všechny dvojice studentů pozitivně hodnotily projektovou formu výuky a ocenily možnost přímé práce s žáky na základních školách. Věřím, že spolupráce s Magistrátem města Plzně bude nadále pokračovat a studenti učitelských oborů budou i v dalších semestrech realizovat na základních školách výukové bloky z oblasti prevence rizikového chování.


Součástí workshopů byla také zajímavá aktivita pro děti, která spočívala v tvorbě plakátu v podobě antireklamy na alkohol. Na základě vyhodnocení projektu lze konstatovat, že spokojenost byla jak na straně žáků, tak na straně vyučujících. Zajímavé zkušenosti projekt přinesl také vysokoškolským studentům, kteří měli možnost přímé práce s dětmi. O spokojenosti zúčastněných škol v projektu svědčí také fakt, že téměř všechny z nich mají zájem o jeho pokračování v letošním roce.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu