Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně

Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně byla schválena R města Plzně usnesením č. 226 ze dne 5. 3. 2015. Činnost a složení pracovní skupiny jsou dány doporučením MV ČR v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020.

Personální obsazení pracovní skupiny je následující:


1. protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality MMP
2. zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP
3. zástupce Odboru sociálních služeb MMP
4. zástupce Odboru státní sociální péče MMP
5. zástupce Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1
6. zástupce Odboru sociálního ÚMO Plzeň 2
7. zástupce Odboru služeb – Oddělení sociálních služeb ÚMO Plzeň 3
8. zástupce Odboru sociálního ÚMO Plzeň 4
9. protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality KÚPK
10. zástupce Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK
11. zástupce Městské policie Plzeň
12. zástupce Policie ČR – Městského ředitelství Plzeň
13. zástupce Probační a mediační služby Plzeň
14. zástupce Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň
15. zástupce DDÚ Plzeň (Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň)
16. zástupce Azylového domu MáTa
17. zástupce Psychiatrické kliniky při FN Plzeň – odd. detoxifikace
18. zástupci NNO - Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Spolek Ulice Plzeň, POINT 14, Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Člověk v tísni, o.p.s.)
19. zástupci škol – ŠMP ZŠ a SŠ
20. zástupce Komise protidrogové a prevence kriminality RMP

Pracovní skupinu řídí a svolává manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor města Plzně. Pracovní skupina se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Pravidelné setkávání zúčastněných institucí a organizací v rámci jednání pracovní skupiny napomáhá k vzájemné informovanosti a spolupráci.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu