Úsek obrany ČR

Zajišťování obrany České republiky OÚ ORP


Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále OÚ ORP) plní k zajišťování obrany státu zejména tyto úkoly:

 •  podílí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem Plzeňského kraje, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhuje způsob jejich ochrany; zpracovává „Dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností“ (viz Nařízení vlády č. 139/2017 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu, § 12);
 • plánuje, v rozsahu stanoveném Krajským úřadem Plzeňského kraje, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo mobilizace za válečného stavu , vyplývající ze zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon);
 • provádí výběr vhodných věcných prostředků (zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 13 - § 20), jejich kontrolu a vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vede osobní údaje o jejich vlastnících; k tomu využívá programu ARGIS a vede přehledy požadovaných potřeb a přehledy navržených dodavatelů;
 • vede evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci (zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 21 - § 28); přitom spolupracuje s dalšími obcemi ve správním obvodu, Úřadem práce České republiky - krajskými pobočkami a dalšími správními úřady;
 • podílí se na přípravě a provádění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje;
 • koordinuje vyžadování sil a prostředků Armády České republiky (dále AČR) při zajišťování úkolů v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi na území OÚ ORP;
 • plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva obrany;
 • podílí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu (dále POKOS, viz zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 52); zpracovává a aktualizuje v podmínkách OÚ ORP „Plány přípravy občanů k obraně státu“ (Nařízení vlády č. 139/2017 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu, § 8); připravuje a realizuje Informačně-komunikační aktivity na podporu přípravy občanů k obraně státu;
 • spolupracuje s útvary a zařízeními AČR v územním obvodu, s Krajským vojenským velitelstvím Plzeň při podpoře POKOS; při přípravě starostů obvodů OÚ ORP MP a pracovníků krizových pracovišť územní samosprávy v gesci OÚ ORP; při prezentaci AČR na veřejnosti a zájmových klubů se zaměřením na POKOS;
 • plní další úkoly a poskytuje údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů;
 • ukládá správní tresty za nesplnění povinnosti (zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 64 - § 68);
 • provádí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky;
 • rozhoduje o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu (zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 45 - § 51);
 • zabezpečuje úkoly Národní systém reakce na krize (NSRK);
 • koordinuje a kontroluje činnost složek OÚ ORP při zabezpečování plnění úkolů péče o válečné hroby na území OÚ ORP (zákon č. 122/2004 Sb., Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 3, § 4).

Odkazy

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Kopeckého sady 11, Plzeň
 • Telefon: 378 033 800
 • Email: karas@plzen.eu