Krizový štáb

Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) na řešení krizových situací; ostatní orgány ORP se na této připravenosti podílejí (§ 18 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)).

Starosta ORP řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu ORP. Za tímto účelem dále zřizuje a řídí krizový štáb ORP pro území správního obvodu ORP, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce (§ 18, odst. 2, 3, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.).

Krizový štáb ORP je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací (§ 24b, odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.).

Předsedou krizového štábu ORP je starosta ORP, který jmenuje členy krizového štábu ORP (§ 24b, odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb.).

Členy krizového štábu ORP jsou:
a) členové bezpečnostní rady příslušného ORP
b) členové stálé pracovní skupiny (§ 13, odst. 1 NV č. 462/2000 Sb.)

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou:
a) tajemník krizového štábu;
b) zaměstnanci obecního úřadu ORP;
c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace (§ 13, odst. 2 NV č. 462/2000 Sb.).

Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady (§ 14 odst. 1 NV č. 462/2000 Sb.)

Složení Krizového štábu ORP Plzeň

Organizační a administrativní podmínky pro činnost krizového štábu zajišťuje příslušné pracoviště krizového řízení (§ 14, odst. 4 NV č. 462/2000 Sb.)

Pravidla organizačního uspořádání krizového štábu ORP stanoví směrnice MV
č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011.

Krizový štáb svolává starosta ORP v případě, že:
a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení;
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část;
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací;
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací;
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e) ( § 12, odst. 1 NV č. 462/2000 Sb.).

Krizový štáb ORP projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi ORP, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady ORP a stálé pracovní skupiny krizového štábu ORP (§ 12, odst. 2 NV č. 462/2000 Sb.).

Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí (§ 12 odst. 3 NV č. 462/2000 Sb.).

Krizový štáb svolává jeho předseda (primátor města Plzně) ve výše uvedených případech (§ 12, odst. 1 NV č. 462/2000 Sb.). Předseda krizového štábu rozhodne, s ohledem na druh řešení mimořádné události nebo krizové situace, o rozsahu svolání stálé pracovní skupiny (čl. 5 směrnice MV čj. MV-117572-2/PO-OKR-2011).

Krizový štáb se svolává prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.


Předseda krizového štábu nařídí cvičení krizového štábu, pokud během uplynulých 12 kalendářních měsíců nebyl krizový štáb svolán
a) při cvičení složek integrovaného záchranného systému nebo při cvičení orgánů krizového řízení nebo
b) při řešení mimořádné události nebo krizové situace (čl. 11 směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011).


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu