Úsek krizového řízení

Působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením, a při jejich řešení a ochraně kritické infrastruktury stanoví zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Dle výše zmiňovaného zákona se krizovým řízením rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení nebo ochranou kritické infrastruktury. (§ 2 písm. a) zákon č. 240/2000 Sb.)

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“). (§ 2 písm. b) zákon č. 240/2000 Sb.)

Stav nebezpečí

Právní norma - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb.
Vyhlašující orgán - Hejtman kraje, primátor hl.m. Prahy
Důvod - jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS
Území - celý kraj - část kraje
Doba trvání - nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

Nouzový stav

Právní norma - ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5 a 6
Vyhlašující orgán - Vláda (předseda vlády)
Důvod - v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost
Území - celý stát - omezené
Doba trvání - území státu nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny)

Stav ohrožení státu

Právní norma - ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7
Vyhlašující orgán - Parlament na návrh vlády
Důvod - je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy
Území - celý stát - omezené
Doba trvání - území státu není omezeno

Válečný stav
Právní norma - ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2
Vyhlašující orgán - Parlament
Důvod - je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení
Území - celý stát
Doba trvání - není omezeno

Užitečný odkaz:
Krizové stavy

Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu ORP Plzeň na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva a to zejména:
• organizuje přípravu na mimořádné události;
• podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem;
• zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím;
• hospodaří s majetkem civilní ochrany;
• poskytuje Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu;
• podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce;
• seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva; za tímto účelem organizuje jejich školení;

Starosta obce s rozšířenou působností:
• koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu Plzeň, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s rozšířenou působností použít Krizový štáb Statutárního města Plzeň při koordinaci záchranných a likvidačních prací je povinen předávat Ministerstvu vnitra ČR zprávy o jejich průběhu prostřednictvím operačního informačního střediska integrovaného záchranného systému Plzeň;
• je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci;


Oddělení krizového řízení zajišťuje plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stanovené:
zákonem č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení (tzv. „krizový zákon“)v souladu s § 19 a 18.
zákonem č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému v souladu s § 12, 13, 14 a 15.

Dále plní další úkoly související s krizí nevojenského a vojenského charakteru, které jsou blíže popsány v dalších odkazech těchto webových stránek
úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
úkoly na úseku obrany České republiky

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu