Asistent prevence kriminality

V roce 2014 získalo město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP státní dotaci MV ČR na projekt Asistent prevence kriminality. Jde  o úspěšný projekt prevence kriminality, který realizuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR již od roku 2009. V současnosti funguje ve 48 městech republiky, v nichž pracuje 148 asistentů. Z dostupných informací přinesla realizace projektu v řadě měst zlepšení bezpečnostní situace zejména omezení porušování veřejného pořádku, postupné změny postojů majoritní společnosti k příslušníkům romské menšiny. Pozitivní je rovněž působení asistentů v sociálně vyloučených lokalitách, kde dochází ke zklidnění problémových situací a zlepšení komunikace mezi obyvateli těchto lokalit a samosprávou potažmo poskytovateli různých sociálních služeb. V rámci Plzeňského kraje nebyl doposud daný projekt realizován, město Plzeň se tak stalo prvním městem v kraji, kde se daný projekt rozjel.

V květnu 2014 bylo vyhlášeno prostřednictvím odboru bezpečnosti výběrové řízení na obsazení dvou míst na pozici Asistent prevence kriminality. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 8 uchazečů, z nich se k výběrové komisi dostavilo pouze 6. Vybráni byli dva uchazeči romského původu. Oba měli místní znalost města Plzně a z minulého působení zkušenosti se sociální a terénní prací, jedna dlouhodobě pracovala v neziskové organizaci PONTON. Asistenti prevence kriminality byli zaměstnáni v rámci Městské policie Plzeň a pracují v součinnosti se strážníky a zejména s mentorem, který byl vybrán z řad zaměstnanců městské policie,a který je po celou dobu trvání projektu asistentům k dispozici.

V rámci městské policie vykonávají asistenti například dohled nad dodržováním veřejného pořádku a monitorování prostor zejména v problémových lokalitách a jejich okolí ve spolupráci se strážníky. Tímto se podílejí na zvyšování bezpečí v těchto lokalitách, ale počítáno je s nimi také při různých preventivních opatřeních realizovaných Odborem bezpečnosti a prevence kriminality MMP, MP Plzeň, PČR nebo NNO. Další rovinou, kde je jejich působnost vítaná, je také pomoc školám při řešení záškoláctví.

V roce 2014 se projekt osvědčil a na základě výstupů práce Asistentů prevence kriminality bylo o dotaci následně požádáno i pro rok 2015 a 2016. V obou případech byl projekt opětovně MV ČR podpořen. Asistenti si v problémových lokalitách za dobu svého působení vybudovali respekt  a svou činnosti už mnohokrát přispěli ke zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. Úspěšně se podílejí i na řešení záškoláctví.

„V letošním roce na projekt asistentů navazují tzv. domovníci - preventisté, kteří se budou spolupodílet na zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v lokalitě Plac, tedy vnitrobloku Korandova-Plachého. Jsem potěšen, že "naši" asistenti svojí činností přispěli k zjištění možného protiprávního jednání," uvedl Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu