Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zákon (§4 odst. 1) ukládá:
*vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
    *informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Péče o válečné hroby na území České republiky je realizována podle následujících zásad:

 •  Do systému péče o válečné hroby jsou kromě válečných hrobů s ostatky zahrnuta i pietní místa, která jsou připomínkou oběti válek.
 •  Zákon o válečných hrobech chrání všechny válečné hroby bez ohledu na to, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků anebo zda se jedná o hroby bývalých nepřátel.
 •  O všechny válečné hroby je pečováno stejným způsobem bez ohledu na jejich původ.
 •  Na všechny padlé je nazíráno jako na oběti válek a nejsou posuzovány podle státní příslušnosti, národnosti a podobně.
 •  Cílem péče o válečné hroby je jejich zachování v důstojném a poznatelném stavu.
 • Minimální rozsah péče o válečné hroby je stanoven zákonem a v ČR ji vykonávají zejména obce, které většinu z nich vlastní.
 •  Péče o české válečné hroby v zahraničí je zajištěna mezivládními smlouvami.

Válečný hrob

Zákon definuje válečný hrob jako:

 • místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.
 •  válečným hrobem je pro účely zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které   zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.


Přehled o válečných hrobech

http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/valecne_hroby/


Odkazy

 

 • Evidence válečných hrobů ve správním obvodu OÚ ORP Plzeň (viz odkaz na mapu v systému Marushka připravujeme)
 • Úkoly Péče o válečné hroby v resortu Ministerstva obrany zabezpečuje Odbor pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany.
 • Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby poskytuje na základě předložené žádosti Ministerstvo obrany vlastníkům válečných hrobů.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Kopeckého sady 11, Plzeň
 • Telefon: 378 033 800
 • Email: karas@plzen.eu