Varování obyvatelstva

http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-plzenskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-varovani-obyvatelstva-varovani-obyvatelstva.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

VAROVNÝ SIGNÁLNa území České republiky byl zaveden jediný varovný signál „ Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.


Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství).

Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.

V České republice jsou stanoveny 3 akustické signály:

  • Všeobecná výstraha
  • Požární poplach
  • Zkušební tón

Varovný signál všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno, o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná, a lidé obdrží nejnutnější instrukce, jak se mají zachovat.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

Signál požární poplach vyhlašovaný rotačními sirénami je tvořen tónem sirény po dobu jedné minuty, krátce přerušeným na 10 sekund, jinak řečeno: dvěma za sebou táhlými houkáními. Elektronické sirény signalizují požární poplach napodobením hlasu trubky troubící tón. ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" po dobu jedné minuty. Signál není určen pro obyvatelstvo, ale slouží ke svolání příslušníků jednotek požární ochrany.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

Pro zkoušku sirén se používá tzv. zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Vysílá-li tento signál elektronická siréna nebo místní rozhlas zapojený do systému varování, bude následně vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén". Zkoušky sirén se zkušebním tónem se uskutečňují první středu v měsíci ve 12 hodin. Z technických důvodů může být houkání signálu posunuto v čase o několik málo minut dříve, nebo může zaznít o něco později.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

Varovný systém v Plzni – koncové prvky

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu