Probační a mediační služba

Kde sídlí
Probační a mediační služba Plzeň
Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň (jedná se o justiční areál Okresních soudů Plzeň sever a Plzeň jih)

Kontakty
Vedoucí střediska – Mgr. Ladislava Vovsová, tel: 731 692 768

Vedoucí odd. probačních a mediačních činností pro dospělé – Mgr. Kamila Tyrová, tel: 731 679 911
Vedoucí odd. výkonu trestu obecně prospěšných prací – Mgr. Ivan Šarlinger, tel: 731 692 769
Vedoucí odd. mládeže – Mgr. Zdeňka Benešová, tel: 734 353 616

Probační a mediační služba (dále jen PMS), je státní instituce, která usiluje o zprostředkování účinných a společensky prospěšných řešení konfliktů, spojených s trestnou činností. Zajišťuje kontrolu výkonu alternativních trestů, které nejsou spojeny s tresem odnětí svobody, zajišťuje podklady pro ukládání takovýchto trestů a v neposlední řadě nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o úrovnání následků trestného činu.

Cíle
Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Komu jsou služby určeny
Služby PMS jsou určeny pro osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem a stejně tak osoby, které utrpěly újmu nebo škodu spáchaným trestným činem. Spolupracuje s dospělými, mladistvými a dětmi mladšími 15 let.

Co nabízí
PMS provádí mediační a probační činnosti, nabízí právní informace, psychosociální podporu.
Probace
Probace znamená výkon dohledu nad pachateli výkonávajícími trest na svobodě. Nejčastěji se jedná o dohled nad podmíněné odsouzenými pachateli, podmíněné propuštěnými z vězení nebo z vazby, zajišťuje výkon u osob, kterým byly uloženy obecně prospěšné práce, trest domácího vězení nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.
Mediace
Mediací se rozumí mimosoudní jednání mezi pachatelem a obětí, jehož cílem je najít způsob řešení dopadů spáchaného trestného činu přijatelným způsobem.

Kdo se může na PMS obrátit
PMS mohou kontaktovat poškození/oběti, obvinění, jejich příbuzní, obhájci, kurátoři pro mládež i dospělé, orgány činné v trestním řízení a všichni ti, kdo jsou nějakým způsobem trestným činem dotčeni.

Spolupráce s poškozeným, tedy s tím, komu byla trestným činem způsobena škoda - majetková, morální újma, nebo ublíženo na zdraví – je nedílnou součástí činnosti PMS, která usiluje nejen o reintegraci pachatele, ochranu společnosti – ale v rámci restorativního (na nápravu vztahů zaměřeného) přístupu i o zapojení poškozeného. Činnost PMS v rámci zajištění výkonu alternativních trestů zahrnuje i oblast náhrady škody, poskytování důležitých informací pro poškozené – ale zejména v přípravném řízení, tedy ještě před rozhodnutím soudu v trestní věci, pomáhá poškozeným nejen odbornou radou, jak se domoci náhrady škody, nebo nabídkou mediace, mimosoudního jednání s pachatele za účasti prostředníka, jejímž cílem je nejen hmotná náhrada újmy, ale také náprava vztahů, získání morální satisfakce. Výše uvedené služby poskytuje PMS klientům v trestním řízení zdarma a obrátit se na ni mohou nejen obvinění, ale také poškození trestnou činností.
Střediska Probační a mediační služby se řídí zákonem č. 45/2013 sb, "O obětech trestných činů" který vstoupil v platnost 1.8.2013.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu