Den otevřených dveří ve Středisku křesťanské pomoci Plzeň

V pondělí 2. října odstartoval Týden sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti.


V rámci této akce proběhl v úterý 3. 10. Den otevřených dveří ve Středisku křesťanské pomoci Plzeň. Návštěvníkům se představili služby Sociální rehabilitace, Domu na půl cesty Bójka a Terénního programu.


Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje služby osobám ohroženým sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým se snaží pomoci překlenout složité životní období a najít novou životní cestu.

Pracovníci terénního programu poskytují podporu a snaží se motivovat osoby, které jsou bez přístřeší, nebo jsou bezdomovectvím ohroženy, ve snaze jejich situaci řešit prostřednictvím sociálního poradenství a praktické pomoci. Sociální rehabilitace je pak dalším krokem pro tyto klienty, zde se snaží prostřednictvím individuální podpory usilovat o získání co nejvyšší míry  samostatnosti a soběstačnosti. Služba Domu na půl cesty pomáhá mladým lidem, kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí a v dosažení společenského uplatnění. Mladým lidem tak usnadňuje vstup do života dospělých.


V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu