Kyberkriminalita byla tématem setkání ředitelů a školních metodiků prevence ve sněmovním sále plzeňské radnice

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMP, Týmem pro mládež Plzeň – město a Pedagogicko - psychologickou poradnou Plzeň uspořádali ve čtvrtek 23. května ve sněmovním sále plzeňské radnice již šesté setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol. Tým pro mládež Plzeň – město je projekt Probační a mediační služby ČR „Na správnou cestu! II“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jednání se zúčastnili radní pro oblast školství Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová, radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký a také vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Bc. Škubalová.


„Jsem velmi ráda, že se setkáváme právě nad tématem kyberkriminality, které je v současné době velmi aktuální. Ze své pedagogické praxe vím, jak je toto téma živé, kolik dětí má sociální sítě a kolik z nich se s nějakou formou kyberkriminality setkalo. Proto jsem ráda, že právě toto téma je na programu dnešního setkání,“ uvedla Lucie Kantorová, radní pro oblast školství.


„Dnes tu budeme mluvit o internetovém prostředí, které je dobrým sluhou, ale v případě kyberkriminality, zlým pánem, proto jsem rád, že právě na toto téma tu dnes bude hovořit několik odborníků,“ doplnil Martin Zrzavecký, radní pro oblast bezpečnosti.


"Potřeba realizovat tato setkání vznikla na základě jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně, která se zabývá také primární prevencí rizikového chování dětí a mládeže“, uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP. Pracovní skupina se rovněž podílela na vytvoření strategické části Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020. Koncepce byla schválena v roce 2016 Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 131 ze dne 14. 4. 2016. Aktualizovaná strategická část na rok 2018 zahrnuje celkem 12 priorit, z nichž na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je zaměřena priorita č. 7 „Podpora primární prevence rizikového chování na školách a preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním, případně předčasným odchodem ze systému vzdělávání a pro jejich rodiny“. Cílem společného setkání ředitelů a školních metodiků prevence je podpořit primární prevenci rizikového chování na školách a realizaci preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Pravidelné setkávání ředitelů, metodiků, zástupců neziskových organizací a ostatních subjektů podílejících se na primární prevenci rizikového chování umožňuje přímou výměnu informací, zkušeností a zároveň prezentaci preventivních programů pro školy.


Letos bylo setkání zaměřeno na téma Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru. Toto téma bylo školami nejvíce preferováno v dotazníku, který obdrželi zástupci škol při setkání v loňském roce. V prvním příspěvku představil Mgr. Marek Černý ze Střediska výchovné péče nový projekt s celokrajskou působností „Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje. Tento projekt byl v letošním roce podpořen dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V dalším příspěvku uvedl přítomné do základů právního povědomí v oblasti kyberkriminality Mgr. Pavel Študent z Policie ČR spolu s Bc. Lukášem Drozdou, DiS., specialistou z Oddělení analytiky a kybernetické kriminality PČR. O kyberšikaně a nástrahách virtuálního světa hovořil ředitel organizace Portus Prachatice Ing. Petr Šmíd, DiS.


V druhé části setkání měli zástupci škol možnost nad tématem diskutovat s přítomným odborníkem v rámci workshopu.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu