Lhota, Černice, Radobyčice a Litice jsou v pásmu dozoru výskytu ptačí chřipky

Státní veterinární správa potvrdila v pondělí 7. února šesté letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice. Nachází se v malochovu drůbeže v obci Lišice v okrese Plzeň-jih. Státní veterinární správa proto k zamezení šíření nebezpečné nákazy vydala mimořádná veterinární opatření, ve kterém stanovila ochranné pásmo a pásmo dozoru. Do druhého, vnějšího, okruhu spadají právě i katastrální území v Plzni. Jedná se o katastrální území Lhota, Černice, Radobyčice a Litice. Na tato území dopadají opatření v pásmu dozoru, která nejsou tak striktní jako v ochranném pásmu.
V pásmu dozoru Státní veterinární správa nařizuje:
„Chovatelé v pásmu dozoru jsou povinni sledovat zdravotní stav své drůbeže, tedy slepic, kachen, krůt, ale i jiného ptactva chovaného v zajetí (andulky, korely apod.), a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na krizovou linku Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj na čísle 720 995 205. Linka je v provozu 24 hodin denně včetně víkendů,“ upozornila Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.
Je zakázán veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec. „To znamená, že není možné ani například v rámci rodiny distribuovat dále vajíčka z pásma dozoru do dalších katastrálních území. Stejně tak není možné ani v rámci rodiny darovat slepici či andulku do území mimo pásmo dozoru,“ přiblížila Dagmar Svobodová Kaiferová.
„Chovatelé musí dodržovat opatření biologické bezpečnosti osob, které vstupují do hospodářství nebo je opouštějí. Je nutné dezinfikovat dopravní prostředky a zařízení používaná k přepravě drůbeže nebo ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy i další látky, které by mohly být kontaminovány,“ uvedla Dagmar Svobodová Kaiferová.
Je vydán zákaz pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opouštění bez ohlášení 24 hodin předem na Krajskou veterinární správu pro Plzeňský kraj. Výjimku mají domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí v daném hospodářství nebo nemají přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované.
Je také zakázáno přemisťovat nebo rozmetat použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez ohlášení 24 hodin předem na krajskou veterinární správu.
Nesmí se pořádat výstavy, přehlídky, trhy, soutěže a jiné svody drůbeže nebo jiného ptactva.
Je také zakázáno vypouštět drůbež za účelem zazvěření.
Opatření v pásmu dozoru platí 30 dní ode dne vydání nařízení dne 7. února 2022.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně zajistí pomocí Čisté Plzně do jednotlivých zasažených katastrálních území kontejnery k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků. O umístění kontejnerů bude město Plzeň informovat na svém webu do konce tohoto týdne v sekci Aktuality.
Kontakty:
Pro hlášení nákaz nebo mimořádných situací zřídila Státní veterinární správa krizovou linku, telefonní číslo pro Plzeňský kraj je 720 995 205. Linka je v provozu 24 hodin denně i během víkendů. Více informací k ptačí chřipce, jejímu výskytu, naleznou občané na webu Státní veterinární správy: www.svscr.cz.
Ohnisko ptačí chřipky v obci Lišice v okrese Plzeň-jih:
Šesté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Lišice v okrese Plzeň-jih. Chovatelka nahlásila na krizovou linku Státní veterinární správy úhyn všech čtyř krůt a 14 nosnic z celkem 42 chovaných kusů. V chovu se kromě zmíněné drůbeže nacházelo ještě 10 kachen. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. Úřední veterinární lékaři také odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena. Byla vymezena uzavřená pásma okolo ohniska a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.
Ptačí chřipka:
Ptačí chřipka postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu jednoho až dvou dnů. „K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.). Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psy apod.). Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka,“ doplnila vedoucí Dagmar Svobodová Kaiferová.
Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, častěji u vodních. Rizikovými jsou viry influenzy typu A, subtypy H5 a H7, které mohou být buď vysoce, nebo nízce patogenní. Viry vysoce patogenní aviární influenzy (především H5N1) mohou způsobit rozsáhlé ztráty u domácí drůbeže, naopak u volně žijících vodních ptáků (např. kachen) jsou úhyny vzácné.
Více informací naleznou občané na webu Státní veterinární správy:www.svscr.cz.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu