Město Plzeň opět žádá o dotace z Ministerstva vnitra ČR

Již tradičně v jarních měsících město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení žádá o podporu některých svých projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Ani letošní rok nebyl výjimkou a v letošním roce se budou ucházet o podporu ze strany ministerstva celkem 4 projekty:

1. Asistent prevence kriminality
Tento projekt je v Plzni úspěšně realizován již od roku 2014, kdy se první dvojice asistentů prevence kriminality poprvé objevila v plzeňských ulicích, zejména na území městského obvodu Plzeň 3 a ve vybraných lokalitách městského obvodu Plzeň 2. V loňském roce byl projekt dokonce rozšířen a občané města mohou v ulicích potkat také druhou dvojici asistentů, která působí především v městském obvodu Plzeň 4.
Asistenti prevence kiminality se výrazně podílejí zejména na zjišťování bagatelní a latentní protiprávní činnosti, která je Policíí ČR a Městskou policií Plzeň obtížně řešena. Rovněž přispívají ke zvyšování veřejného pořádku v lokalitách své působnosti, ale mnohdy se také úspěšně podílejí na řešení různých sousedských sporů. Jejich důležitou rolí je také pomoc zejména sociálně slabým obyvatelům v navázání kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb. Velmi dobrá spolupráce byla navázána také s některými ZŠ při řešení záškoláctví.

2. Analýza cílových skupin a potřebnosti nových typů adiktologických služeb v Plzni
Cílem projektu je zpracování analýzy, která bude zahrnovat informace o aktuální situaci v oblasti závislostního chování na návykových látkách a hazardního hraní nejen u dospělé populace, ale také problémového užívání drog a hazardního hraní u dětí a mladistvých.
Na základě získaných poznatků budou obsahem této analýzy také doporučení, jakým směrem soustředit celkovou realizaci protidrogové politiky ve městě Plzni včetně konkrétních návrhů aktivit a projektů, zaměřených na zmírnění dopadů a hlavně na předcházení kriminálního jednání spojeného se závislostním chováním.

3. I prevence může být legrace III.
Děti a mládež ze sociálně problematického prostředí tráví v letních měsících většinu dne na ulicích a narůstá tak u nich riziko kriminálního jednání. To je ještě intenzivnější právě v době letních prázdnin. Rodiny z prostředí sociální exkluze se pohybují na hranici chudoby a není obvyklé, aby se děti a mladiství účastnili pobytových, dalších volnočasových nebo jiných vzdělávacích akcí.
Projekt spočívá v realizaci tří vícedenních zážitkových pobytů pro děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí v Plzni. Pobyty budou pořádané organizacemi Člověk v tísni, o.p.s. a TADY A TEĎ, o.p.s., které s danou cílovou skupinou dlouhodobě pracují a jejich spolupráce je rovněž propojena s OSPOD jednotlivých plzeňských městských obvodů a pracovníky Probační a mediační služby v Plzni.
Prázdninové pobyty dětí jsou aktivitou navazující na standardní programy a služby obou organizací. Obě organizace s cílovou skupinou pracují během celého roku, mimo prevence kriminality se soustředí např. na podporu v oblasti doučování, mentoringu, aktivního trávení volného času, kariérního poradenství, finanční gramotnosti apod.

4. Nasazení SED detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla
V roce 2021 byl v Plzni prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně realizován plotní projekt nasazení a testování detektorů střelby SED. Senzory byly umístěny na Americké ulici a ověřeny v reálném případě, když se v centru města poprali dva muži a následně jeden z nich vystřelil. Výstřel zaznamenal senzor na sloupu asi 250 metrů od místa události. V současné době jsou s velmi vysokou mírou spolehlivosti schopné tyto sensory zaznamenat výstřel, panický výkřik a tříštění skla – například při rozbití výlohy vandaly či zloději.
Začátkem roku 2022 byla vytvořena „Studie pokrytí detektory zvukových událostí“ s výběrem míst, kde je žádoucí detektory střelby využít. Správa informačních technologií Plzeň zahájila I. etapu instalace detektorů střelby, které však nepokryjí všechna požadovaná budoucí místa. V případě získání dotace MV ČR by bylo možné spustit II. etapu a pokrýt další vytipovaná místa.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu