Plzeň chce rozšířit služby pro děti a mladistvé ohrožené závislostí

V úterý 24. října 2017 se od 9 hodin ve Sněmovním sále plzeňské radnice uskutečnila panelová diskuze k tématu Koordinace péče o děti a mladistvé ohrožené závislostním chováním a látkovou závislostí. Cílem setkání bylo sladění spolupráce dostupných služeb tak, aby péče o děti a mladistvé, v jejichž životě se objevuje problematika závislostí, probíhala okamžitě bez zbytečného odkladu a co nejlépe. Záštitu nad konáním panelové diskuze převzal primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Diskuze měla za cíl posílit součinnost poskytovatelů služeb pracujících s touto cílovou skupinou, protože se v dostupných výzkumech ukazuje jako klíčová. K diskuzi byli pozváni zástupci poskytovatelů sociálních služeb (Městská charita Plzeň, Dětské centrum Plzeň, Diecézní charita Plzeň, Dětský diagnostický ústav a další), přizváni byli zástupci Probační a mediační služby, odboru zdravotnictví, sociálních věcí a školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

"Dlouhodobým cílem Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně je vytvoření komplexní sítě služeb pro všechny osoby ohrožené závislostí. V souvislosti s tím vznikla v Plzni potřeba posílit ambulantní služby v oblasti péče o děti a mladistvé do 18 let ohrožené závislostmi i pro jejich rodinné příslušníky. V letošním roce se ve spolupráci s Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. podaří zřídit adiktologickou ambulanci „-21“, jenž je určená pro mladé lidi do 21 let věku a jejich blízké. Ambulance spustí svůj provoz od ledna 2018, klienty je připravená přijímat již dnes", uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

Nová služba pro děti a mladistvé ohrožené závislostí je tak dalším krokem k naplnění priority č. 9 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu