Plzeň podepsala novou koordinační dohodu s Policií ČR

Koordinace, spolupráce, pracovní skupiny a aktivní komunikace. To jsou hlavní body nové Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi statutárním městem Plzeň a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje. Dohodu podepsali v pátek 4. března na plzeňské radnici primátor města Plzně Pavel Šindelář a ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslav Vild, přítomen byl také gesční radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. Dohoda mezi městem Plzní a Policií ČR je uzavřena na dobu neurčitou.
„Dohoda mezi městem a Policií ČR oběma stranám přináší obecný základ pro konkrétní spolupráci na tom, aby se lidé cítili v našem městě bezpečně. To je naším společným úkolem a cílem. Věřím, že se nám to spolu podaří především v těch místech, kterým se dnes Plzeňané občas raději vyhýbají. Ať už jde o sadový okruh, Americkou ulici a další místa, která mají sloužit především odpočinku a zábavě nás všech,“ uvedl primátor Pavel Šindelář, jenž bezpečnost v Plzni považuje za jednu ze svých priorit.
„Dnešní akt je oficiálním potvrzením naší dlouhodobé a profesionální spolupráce s Magistrátem města Plzně. Je dokladem toho, že naším společným cílem je zajistit co možná nejlepší bezpečnostní situaci na území našeho krajského města. Pevně věřím, že tímto směrem se budeme ubírat i do budoucna a vzájemně budeme participovat na otázkách bezpečnostní problematiky,“ řekl při podpisu dohody Jaroslav Vild, ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
„První koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi městem a státní policií byla uzavřena již 22. ledna 2009. Od té doby došlo k množství změn v oblasti bezpečnosti. Vzniklo několik nových koncepčních a strategických dokumentů, které nové znění koordinační dohody reflektuje, změnou názvu prošlo dokonce krajské ředitelství, dříve Západočeského kraje, název změnil i náš projekt Bezpečné město, nyní Bezpečná Plzeň. Spolupráce se v mnoha směrech prohloubila, zefektivnila a objevily se její nové formy a možnosti. Proto jsme se jednoznačně shodli na nutné aktualizaci naší dohody,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, do jehož gesce patří spolupráce s policií.
Město se s policií domluvilo, že dohoda se týká vzájemné spolupráce v oblastech ochrany veřejného pořádku, předcházení páchání protiprávních jednání a sociálně patologických jevů, ochrana bezpečnosti a majetku osob, aktivity směřující k osvětě (přednášky, exkurze), zkvalitňování komunikace mezi občany, městem a policií, prevence páchání protiprávních jednání neukázněných řidičů v dopravě a vzájemná pomoc při výcviku a vzdělávání.
„Dohoda je vystavena na čtyřech základních pilířích: náš zákazník je občan, koordinace a spolupráce, pracovní skupiny a aktivní komunikace. Část Náš zákazník je občan bude naplňována především předcházením páchání protiprávních jednání na území města. Policie bude podle svých možností provádět výkon služby formou kombinovaných hlídek pěší a motorizované v místech, kde se občané necítí bezpečně nebo kde hrozí reálné nebezpečí, že by zde mohlo dojít k protiprávnímu jednání. Riziková místa budou definována na základě zjištění policistů, informací od občanů, ale i provedených průzkumů. Město také bude důsledně vyžadovat, aby policisté při výkonu služby aktivně komunikovali s občany, aby získali informace o pocitu bezpečí, získali si důvěru občanů a poskytovali jim potřebné informace v oblasti bezpečnosti i jejich práce samotné. Do tohoto pilíře bude samozřejmě zapojena i městská policie. V tomto případě bude kladen důraz na výkon služby po celém intravilánu města se zaměřením na místa, kde se lidé necítí bezpečně, kde dochází k porušování obecně závazných vyhlášek města, nebo kde hrozí reálné nebezpečí, že by mohlo dojít k protiprávnímu jednání. Aktivní komunikace a vysvětlování platí i pro strážníky městské policie,“ řekl radní Martin Zrzavecký.
V oblasti aktivní komunikace se město i jeho jednotlivé obvody zavazují k aktivní komunikaci s občany a naopak, že zjištěné informace bezpečnostního charakteru budou prostřednictvím starosty obvodu nebo člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti předávat státní i městské policii. Co se týká koordinace a spolupráce, dohodlo se město s policií na zvýšení úrovně komunikace pomocí koordinačních porad. Dalším stupněm komunikace mezi stranami budou koordinační porady na úrovni městských obvodů. Město s policií chce také zintenzivnit spolupráci operačních středisek státní a městské policie.
Plzeň se dohodla s policií, že budou město dělit na sektory, které vychází ze současného teritoriálního rozdělení obvodních oddělení státní policie ve městě. Pro každý z těchto sektorů je přidělen jeden územně odpovědný pořádkový policista Policie ČR a jeden strážník příslušné obvodní služebny. Ti se zabývají problematikou v konkrétně vymezené oblasti. Policista se strážníkem budou tvořit pracovní skupinu. Cílem těchto policistů bude především zvyšovat úroveň spolupráce s občany, institucemi a organizacemi v sektoru, vlastním iniciativním přístupem předcházet protiprávnímu jednání. „Tyto pracovní skupiny budou základním komunikačním prvkem v otázkách bezpečnosti mezi občanem, policií a příslušným městským obvodem. Komunikace bude na bázi osobního kontaktu členů skupiny s občany, hromadným setkáním s občany, webovým portálem Bezpečná Plzeň, telefonicky, schránkami důvěry,“ doplnil Martin Zrzavecký.
Ke zjištění spokojenosti občanů s přístupem pracovních skupin budou sloužit schránky důvěry, elektronická stránka pro stížnosti občanů a průzkum spokojenosti občanů formou elektronických a tištěných dotazníků.
Součástí dohody je i to, že pokud dojde v souvislosti s činností Policie ČR k umístění zvířat do Útulku pro zvířata v nouzi provozovaném Městskou policií Plzeň, nebudou takto vzniklé náklady vyčíslovány.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu