Plzeňský Tým pro mládež loni řešil především stav ústavní péče pro mladé, prevenci drog na ZŠ a předcházení protiprávního jednání

Tým pro mládež Plzeň-město řešil v loňském roce závažných témat v souvislosti s kriminalitou dětí a mládeže několik důležitých témat. Klíčovým byl stav ústavní péče pro děti a mladistvé a s tím i související spolupráce s psychiatry a psychology. „Toto téma budou mít členové Týmu na programu také v roce 2018. Záměrem je mimo jiné navázání bližší spolupráce s psychiatrickou klinikou FN Plzeň formou případových seminářů,“ uvedla jeho nová koordinátorka Klárou Vyletová, která nahradila Moniku Mačasovou.


Podle Vyletové tým loni uspořádal seminář pro odbornou veřejnou se zaměřením na vývojovou psychologii a komunikaci s dětmi v rámci trestního řízení. Odborníci také společně s Odborem školství mládeže a tělovýchovy MMP a Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP uspořádali setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol na téma drogové závislosti. „Také tato aktivita bude pokračovat v letošním roce, kdy hlavním tématem setkání, které je plánované na 17. května, budou rozvodové situace,“ doplnila Vyletová.


Dalším z loňských výstupů je projekt „Prevence protiprávního jednání“. Na jeho realizaci se podílí Probační a mediační služba, organizace POINT 14 a Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP. V roce 2017 byl projekt zaměřen na děti a mladistvé navštěvující nízkoprahová zařízení
a děti Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče v Plzni. Děti se interaktivní formou seznámily s informacemi o základních občanských právech a povinnostech a trestněprávním systému. Součástí projektu bylo i vytvoření plakátu s názvem „Jak si zkomplikovat život“, který krátkými příběhy upozorňuje na nejčastější protiprávní jednání dětí a mladistvých a jejich možné dopady. Na vytvoření plakátu se podíleli zaměstnanci organizace Ponton, z.s., která ve městě poskytuje sociální službu NZDM Pixla. V loňském roce byl projekt podpořen státní dotací MV ČR v rámci Programu prevence kriminality. Během letošního roku bude projekt realizován ve vybraných základních školách v Plzni a zároveň bude do školských zařízení distribuován informační plakát.


Nedílnou součástí práce týmu je i každoroční aktualizace dat a statistik, které jsou shromážděny v dokumentu Analýza kriminality mládeže. Cílem Analýzy je zhodnocení aktuálního stavu kriminality dětí a mládeže v regionu Plzeň-město v porovnání s krajskými a celorepublikovými daty. Srovnáním dat za předchozí období je možné sledovat postupný pokles kriminality dětí a mládeže ve všech sledovaných kategoriích. I přesto je třeba věnovat pozornost různým preventivním aktivitám v oblastech, které členové Týmu definovali jako velmi problematické. Jedná se například o oblast sociálních sítí a internetu, projevy šikany v rámci kyberprostoru, agresivní chování žáků ve školách. V neposlední řadě se čím dál častěji objevuje i problematika poruch chování a zanedbání prvotních příznaků počínajících psychických problémů dětí i mladistvých. V souvislosti s tímto tématem je potřebná podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.


Tým pro mládež v Plzni funguje od roku 2005. V posledních pěti letech se začal více organizovat díky zapojení do projektu Probační a mediační služby „Na správnou cestu!“, který je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu z programu Zaměstnanost a rozpočtu ČR.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu