Plzeňský Tým pro mládež pořádal ve spolupráci s Odborem bezpečnosti, kriminality a krizového řízení MMP odborné semináře

Odbor bezpečnosti, kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně ve splupráci s Týmem pro mládež Plzeň-město uspořádal dva odborné semináře. První z těchto seminářů se uskutečnil dne 11. října 2018 na téma ,,Šikana a kyberšikana“. Tohoto se zúčastnilo téměr 40 odborníků z řad sociálních odborů, neziskových organizací, státního zastupitelství, soudu, městské policie aj., kteří se s uvedenou problematikou dostávají do kontaktu.


,,Téma šikany a zejména kyberšikany bylo definováno členy Týmu pro mládež Plzeň-město v letošním roce jako vysoce problematické, navíc jednotlivých případů stále přibývá a to napříč všemi institucemi“, doplnila Mgr. Vyletová, koordinátorka Týmu pro mládež.

Seminářem provázela policejní psycholožka kpt. PhDr. Markéta Vavříková z Krajského ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje. V první části semináře se zaměřila na pojetí ,,tradiční“ šikany, její typy a jednotlivá stádia, ale pohovořila také o osobnosti a motivech agresora a o charakteristice oběti. Dále posluchače seznámila s následky šikanování a obtížemi při jejím samotném odhalování.

Druhá část semináře byla věnována charakteristice kyberšikany a jejím jednotlivým formám. Posluchače nejvíce zaujal rozbor možné komunikace na sociálních sítích a výsledky výzkumů zabývající se rizikovým seznamováním českých dětí v kyberprostoru. Závěrem doporučila přítomným hostům vhodnou odbornou literaturu k tomuto tématu.

Druhá vzdělávací akce se uskutečnila dne 5. 11. 2018 a byla zaměřena na téma ,,Sebepoškozování“. Tímto seminářem provedla psycholožka Mgr. Petra Štefflová. V dopolední části programu seznámila přítomné s druhy a projevy tohoto sociálně-patologického jevu a jeho pojetím v současné společnosti. Následně se zabývala problematikou sebepoškozování v kontextu duševní poruchy a suicidiálním jednáním. Velice tematicky přínosná byla pro posluchače část věnující se specifiku poškozování v dětské a dospívající populaci s důrazem na její etiologii a průběh. V odpolední části byl prostor pro kazuistiky z praxe.

Tým pro mládež Plzeň-město je projektem Probační a mediační služby ČR ,,Na správnou cestu! II“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a stáního rozpočtu ČR.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu