V Plzni proběhla panelová diskuse týkající se vyhlášky o zákazu prostituce na veřejném prostranství v Plzni

V minulém týdnu proběhla  v Plzni v Moving Stationu, v prostoru Jižního nádraží kulturní organizace JOHAN oslava 15–ti let existence Spolku ulice Plzeň, která nesla název „Týden pro Ulici“.


Spolek Ulice Plzeň poskytuje od roku 2001 služby terciární prevence drogových závislostí. Posláním spolku je poskytovat sociální a zdravotní služby osobám závislým na nelegálních návykových látkách a osobám živícím se prostitucí a tyto osoby podporovat ve snižování rizik jejich způsobu života (princip Harm Reduction), a tím přispívat i k ochraně veřejného zdraví.


Součástí programu oslav byla i panelová diskuse k vyhlášce o zákazu prostituce na veřejném prostranství v Plzni, která se uskutečnila 8. listopadu v Moving Stationu. Diskuse se zúčastnili zástupci všech institucí, kterých se tato problematika dotýká spolu se zástupci široké veřejnosti. Přítomni byli zástupci Spolku Ulice Plzeň, Městské policie Plzeň, Policie České republiky, zástupci městské samosprávy i zástupce ze Zdravotního ústavu z Norimberku.


V úvodu představil pracovník Spolku Ulice Plzeň Jiří Frýbert současnou situaci prostitutek v Plzni z pohledu sociálního pracovníka, nastínil problematiku dopadů represivní vyhlášky. Závěrem krátce představil několik inspirativních zahraničních modelů, jak může místní samospráva k problému prostituce přistoupit.
Zástupci Městské policie a Policie ČR zdůraznili, že jejich postoj k této problematice je jasně dán vyhláškou, přesto se v rámci dobré praxe snaží působit nejen represivně, ale i preventivně. Strážníci i policisté běžně odkazují na možnost využití sociálních služeb.


V průběhu diskuse představil zástupce veřejnosti praxi z Nizozemska, kde se dlouhodobě dobře osvědčují tzv. kulaté stoly, kdy se ke každému jednotlivému případu sezvou zástupci policie i sociálních služeb, tyto složky pak postupují jednotně a v souladu.


Ze strany samosprávy zaznělo, že je třeba najít vyvážený přístup mezi prevencí a represí a podpořit změnu celostátní legislativy, o kterou by se mohly samosprávy obcí opřít při tvorbě nové vyhlášky týkající se prostituce.


Zástupci Spolku Ulice Plzeň zdůraznili, že s prostitucí se mnohdy pojí další problémy jako je drogová závislost či dluhové pasti. S tím souvisí i potřeba navýšit kapacity substitučního centra v Plzeňském kraji.


Závěrem se všechny zúčastněné strany shodly na tom, že je třeba hledat vyvážený přístup mezi prevencí a represí a spolu s městkou samosprávou hledat nejlepší možné řešení současné situace spojené s prostitucí v Plzni.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu