V Plzni vzniká nová služba pro osoby ohrožené závislostí

Dlouhodobým cílem Oboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně je vytvoření komplexní sítě služeb pro všechny osoby ohrožené závislostí. V souvislosti s tím vznikla v Plzni potřeba posílit ambulantní služby v oblasti péče o děti a mladistvé do 18 let ohrožené závislostmi i pro jejich rodinné příslušníky. „Tyto konkrétní cíle definovali členové Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně, kteří se podíleli i na přípravě Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020. V letošním roce se ve spolupráci s organizací Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., daří tuto službu zřídit,“ upřesňuje Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality.


Tato adiktologická ambulance nese název „-21“ (mínus dvacet jedna), protože je pro lidi do 21 let věku a jejich blízké. Je zřízena pod službou P - centrum Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. v Plzni, které má dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradensko-terapeutických služeb pro děti a mladé lidi, ohrožené tzv. rizikovým chováním, a jejich blízké.


Ambulance „-21“ spouští svůj provoz od ledna 2018, klienty je však připravena přijímat už dnes. Spolupráce je pro zájemce bezplatná a probíhá na základě telefonického objednání.


„Nově zřízená ambulance je určena pro mladé lidi nebo jejich blízké, které trápí nebo obtěžuje nějaká situace či stav, nebo způsob chování mladého člověka. Konkrétně třeba problémy ve zvládání školní zátěže, komunikace s vrstevníky nebo v rodině, psychické obtíže týkajícími se dospívání, obtíže s užíváním drog nebo v oblasti tzv. nelátkových závislostí,“ popisuje Jana Kadlecová, vedoucí P – Centra.


Ambulance „-21“ nabízí individuální a rodinnou poradensko-terapeutickou podporu. V případě závislostního chování je nově k dispozici intenzivní strukturovaný program. Ten je určen pro dospívající ve věku 12 – 18 let a nabízí individuální, rodinnou a skupinovou formu práce v průběhu přibližně 3 měsíců. Osoby mimo tuto věkovou skupinu, tj. mladší 12 let nebo mezi 18 – 21 lety, mohou čerpat adiktologickou podporu v individualizované podobě, nemohou se však účastnit skupiny.


Cílem spolupráce je lepší zvládání situace či omezení nebo zastavení ohrožujícího chování.


P – centrum nabízí kromě těchto ambulantních služeb také služby škole v podobě preventivních programů a vzdělávání pro pedagogy.

Kontakt:

P - centrum
Plachého 6
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 220 325
mobil: +420 731 183 394
e-mail: prevence@cppt.cz

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu