Ve sněmovním sále plzeňské radnice proběhlo již čtvrté setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMP a Týmem pro mládež Plzeň – město uspořádali v pondělí 5. června ve sněmovním sále plzeňské radnice již čtvrté setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol. Tým pro mládež Plzeň – město je projekt Probační a mediační služby ČR „Na správnou cestu! II“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jednání se zúčastnili náměstkyně primátora města Plzně Eva Herinková a také vedoucí magistrátních odborů Aleš Průša a Dagmar Škubalová.

"Potřeba realizovat tato setkání vznikla na základě jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně, která se zabývá také primární prevencí rizikového chování dětí a mládeže“, uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP. Pracovní skupina se rovněž podílela na vytvoření strategické části Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020. Koncepce byla schválena v loňském roce Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 131 ze dne 14. 4. 2016. Aktualizovaná strategická část na rok 2017 zahrnuje celkem 12 priorit, z nichž na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je zaměřena priorita č. 7 „Podpora primární prevence rizikového chování na školách a preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním, případně předčasným odchodem ze systému vzdělávání a pro jejich rodiny“. Cílem společného setkání ředitelů a školních metodiků prevence je podpořit primární prevenci rizikového chování na školách a realizaci preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Pravidelné setkávání ředitelů, metodiků, zástupců neziskových organizací a ostatních subjektů podílejících se na primární prevenci rizikového chování umožňuje přímou výměnu informací, zkušeností a zároveň prezentaci preventivních programů pro školy.

Letos byla pro účastníky v rámci úvodního informačního bloku připravena prezentace připravovaného projektu pro ZŠ – Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládání. Projekt je zacílen na pedagogy a další zaměstnance škol a je zaměřen nejen na teoretické znalosti týkající se ochrany zdraví a života žáků ZŠ v případě mimořádných a krizových situací, ale především na praktický nácvik modelových situací. Jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému - Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje proto společně představily konkrétní náplň připravovaných seminářů, které pilotně proběhnou v srpnu tohoto roku na 21. ZŠ.
V druhé části setkání Petr Procházka z Národní protidrogové centrály SKPV PČR ředitelům a metodikům prevence představil příspěvek zabývající se problematikou spojenou s užíváním omamných a psychotropních látek ve školách. Vedle aktuální drogové scény v ČR seznámil přítomné pedagogy zejména problematikou výskytu návykových látek ve školním prostředí s tím spojenou legislativou.


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu