Výběrové řízení na obsazení místa velitel/velitelka Městské policie Plzeň

Výběrové řízení
na pozici určeného strážníka, který bude pověřen plněním některých úkolů při řízení Městské policie Plzeň ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 553/199 Sb., o obecní policii, v platném znění
– velitel/ka Městské policie Plzeň

člen Rady města Plzně pro bezpečnost pověřený řízením Městské policie Plzně dle usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 475 ze dne 15. 11. 2018

vyhlašuje

na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 255 ze dne 17. 6. 2019 a po konzultaci s Ministerstvem vnitra České republiky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení místa velitele/ky Městské policie Plzeň

platová třída 12(v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.).

V případě, kdy vybraný uchazeč nemá osvědčení dle § 4f zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, bude s ním uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou, a to v délce 6 měsíců se zařazením čekatel v 5. platové třídě (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.). Pracovní smlouva na dobu neurčitou a pověření plněním úkolů velitele Městské policie Plzeň může být realizováno po získání výše uvedeného osvědčení.

Rámcová pracovní náplň:

tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárním městě a plnění dalších úkolů při řízení Městské policie Plzeň v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a vnitřním předpisem - Organizačním řádem Městské policie Plzeň.

Kvalifikační a odborné požadavky:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• věk min. 18 let,
• státní občanství ČR,
• bezúhonnost ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
• spolehlivost ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
• zdravotní způsobilost ve smyslu § 4c zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ,
• odborná způsobilost ve smyslu § 4d zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
(Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka dle Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii),
• osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle § 4f zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, případně předpoklad získání tohoto osvědčení,
• negativní lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích,
• ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu (ve smyslu § 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění),
• minimálně 3 roky praxe při koordinaci zajištění veřejného pořádku,
• řídící a organizační schopnosti, zkušenosti s vedením kolektivů,
• velmi dobré komunikační schopnosti,
• dobrá znalost práce na PC,
• řidičský průkaz sk. B,
• znalost světového jazyka výhodou.

 

Předpokládaný datum nástupu: červen 2020

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
• strukturovaný životopis,
• personální dotazník,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
• čestné prohlášení ve smyslu § 4a o bezúhonnosti, § 4b o spolehlivosti zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
• ověřená kopie Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka dle Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, je-li uchazeč jeho držitelem,
• negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• souhlas s psychologickým testováním.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personální dotazník a formulář čestných prohlášení a souhlasu s psychologickým testováním (je možno vyzvednout přímo na Personálním odboru Městské policie Plzeň nebo stáhnout z webových stránek www.mpplzen.cz (Nábor).

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 14. 2. 2020 Personální odbor Městské policie Plzeň, Perlová 3, 301 00 Plzeň. Bližší informace Bc. Jana ČERNÁ, MBA tel. 378 036 904, e-mail: cernaja@plzen.eu.
Obálku označte názvem: „Výběrové řízení - velitel Městské policie Plzeň“.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu