Prevence kriminality: Radní schválili její program na tento rok

Zastupitelstvo města Plzně schválilo nový akční plán – Program prevence kriminality města Plzně 2024. Vychází z Koncepce prevence kriminality města Plzně na období 2023–2028. V programu na letošní rok jsou představena konkrétní opatření, která jsou letos realizována. Zmíněná pětiletá koncepce prevence kriminality je předpokladem k tomu, že město Plzeň může žádat o dotace z Ministerstva vnitra České republiky.

„Program prevence kriminality města Plzně 2024 má analytickou část, v níž je popsán vývoj kriminality v uplynulých několika letech. Dále jsou v něm popsány výsledky dotazníkového šetření na téma pocit bezpečnosti v Plzni a poté se už věnujeme konkrétním projektům, které jednak reagují na vývoj kriminality, ale také na to, jak omezit jevy, které vadí Plzeňanům,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Radní dále upozornil, že v programu na letošní rok jsou už rozepsány veškeré aktivity v této oblasti, včetně toho, kdo je za projekt zodpovědný a jak vysoké náklady si vyžádá. Nejčastějšími nositeli jednotlivých projektů je Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, Městská policie Plzeň nebo Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně či spolupracující neziskové organizace. Uvedeno také je, zda na konkrétní projekt bude žádáno o dotaci z Ministerstva vnitra ČR.

Mezi body zařazené do Programu prevence kriminality města Plzně 2024 patří například projekty zaměřené na individuální přístup k mladistvým v konfliktu se zákonem či projekty zaměřené na práci s ukrajinskou mládeží a její integraci. Právě přistěhovalectví a strach z pobytu zahraničních pracovníků byly nejčastěji zmiňovány při dotazníkovém šetření.

K dalším z mnoha bodů pak například patří monitorování protiprávního jednání v rizikových lokalitách či podpora spolupráce mezi bezpečnostními a preventivními složkami, využívání moderních technologií a sociálních sítí při informování vedení jednotlivých městských obvodů i jejich obyvatel.

Další projekty jsou pak třeba zaměřeny na prevenci ohrožených skupin obyvatelstva tak, aby se nestaly oběťmi kriminálních činů. Sem například patří Senior akademie pořádaná Městskou policií Plzeň.

Zastoupena jsou i technická opatření jako je rozšíření kamerových systémů či osvětlení rizikových míst a mnoho dalšího.

Text: Hana Josefová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu