Prezentace Analýzy situace v oblasti závislostního chování na návykových látkách a hazardním hraní

Magistrátní odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení uspořádal v minulém týdnu akci zaměřenou na problematiku závislostí. V rámci uvedené akce proběhla prezentace Analýzy situace v oblasti závislostního chování na návykových látkách a hazardním hraní, kterou nechalo zpracovat město Plzeň prostřednictvím magistrátního odboru bezpečnosti, v jehož gesci je oblast protidrogové prevence. Analýzu zpracoval tým organizace MAKAI atelier, s.r.o. pod vedením Mgr. Petra Matouška. Jejím cílem bylo popsat a zanalyzovat drogovou situaci ve městě Plzni včetně stávající sítě služeb a jejich cílových skupin. Dále strukturovat doporučení, jakým směrem soustředit celkovou realizaci protidrogové politiky ve městě Plzni včetně návrhů aktivit a projektů zaměřených na zmírnění dopadů a předcházení kriminálního jednání spojeného se závislostním chováním.

Zájem o výstupy analýzy projevili zástupci Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP) včetně národního protidrogového koordinátora a předního odborníka v oboru závislostí Mgr. Jindřicha Vobořila, Pg.Dip. To dokládá jeho více než třicetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb pro prevenci a léčbu závislostí, kterým se věnuje od konce 80. let 20. století.

Dopoledního bloku se zúčastnilo více než 70 osob z řad široké odborné veřejnosti - zástupci neziskových organizací, magistrátních odborů, kterých se daná problematika týká, zástupci městských obvodů, dále také zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, PČR, Městské policie Plzeň či Probační a mediační služby. Po prezentaci výstupů analýzy se do akce v oblasti závislostí zapojili zástupci RVKPP s příspěvkem Koordinace politiky v oblasti závislostí na místní a krajské úrovni, který prezentovala Mgr. Kateřina Horáčková z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Odpoledního bloku, na kterém vystoupil Mgr. Vobořil s příspěvkem Význam adiktologických služeb a inovativní přístupy v oblasti závislostí, se zúčastnili zejména členové Zastupitelstva města Plzně a jednotlivých městských obvodů.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu