Probační a resocializační program

V roce 2023 získalo město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP státní dotaci MV ČR na projekt TEP – probační a resocializační program NABOSO.

Organizace Arteda, z.s. je již od roku 2017 významným prvkem v systému opatření prevence kriminality v Plzeňském kraji, kde poskytuje probační i resocializační programy zacílené na děti a mladistvé formou skupinového i individuálního vedení klientů. Programy jsou dlouhodobě rozšířenou nabídkou pro děti, mladistvé a jejich rodiče a další zainteresované organizace (OSPOD, PMS, PPP, a jiné) v oblasti výchovných opatření.

Aktivity projektu byly koncipovány jako kombinace skupinového a individuálního vedení klienta a zaměřovaly se na posilování právního vědomí a podporu dodržování pravidel a přijímání autority. V rámci péče o klienty a veřejnost proběhly od letošního dubna do prosince aktivizační zájmové programy, volnočasové aktivity vedené odbornými lektory formou odpoledních, nebo celodenních setkání, např. velikonoční stezka, den otců nebo Halloween 2023. Z několikadenních programů byly realizovány táborové aktivity.
Cílovou skupinou projektu tvořili dívky a chlapci ve věku od 6 do 18 let s problémovým nebo poruchovým chováním, selhávající ve školním, rodinném a sociálním prostředí, s osobními a psychickými problémy, kteří byli zařazeni do jednotlivých druhů skupin a aktivit. Novinkou pak bylo rozšíření spolupráce se zákonnými zástupci klientů, kdy došlo k propojení v rámci volnočasových aktivit a vzdělávacích pobytů a kurzů.

Aktivity programu napomohly zapojeným dětem a mladistvým nacházet vlastní hodnoty a jedinečnost. Základním prvkem na cestě k tomuto cíli bylo především vytvoření přátelského vztahu mezi lektorem a dětmi, a jejich účast na pravidelných skupinách zaměřených na podporu osobnosti dítěte.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu