Problematika návykových látek byla tématem dalšího setkání ředitelů škol a metodiků prevence

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně (MMP) ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMP uspořádal další Setkání ředitelů základních škol a školních metodiků prevence. Akce se konala pod záštitou náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorové a radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiřího Winkelhöfera.

Cílem společného setkání ředitelů a školních metodiků prevence je podpořit primární prevenci rizikového chování na školách a realizaci preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Pravidelné setkávání ředitelů, metodiků, zástupců neziskových organizací a ostatních subjektů podílejících se na primární prevenci rizikového chování umožňuje přímou výměnu informací, zkušeností a zároveň prezentaci preventivních programů pro školy.

Téma setkání, které se uskutečnilo 29. listopadu 2023, neslo název Problematika návykových látek – legislativa a možnosti použití preventivních intervenčních nástrojů. Hostem byl Jaroslav Šejvl, který se odborně zaměřuje na problematiku aplikace práva v návykových látkách.
Zmíněn byl projekt komunitní prevence COPERISK, jehož cílem je posílení duševního zdraví dětí a dospívajících se zaměřením na rizikové chování jako potenciálního spouštěče duševního onemocnění. Snaží se o záchyt a snížení negativních dopadů duševních onemocnění u cílové skupiny prostřednictvím vzniku unikátních regionálních (komunitních) modelů preventivních služeb.

Prezentace Jaroslava Šejvla byla zaměřena na problematiku návykových látek u dětí a mladistvých a na legislativní řešení těchto případů. Účastníkům představil práva a povinnosti škol v oblasti bezpečnosti, jednotlivá právní ustanovení a sankce při jejich porušení, možnosti řešení ve školském prostředí. Ze současných problémů můžeme zmínit například zneužívání návykových látek žáky a studenty ve školním prostředí a vnášení těchto látek do tohoto prostředí, například zneužívání nikotinových sáčků dětmi druhého stupně základních škol.
Poslední část prezentace se věnovala problematice Syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN), sebepoškozování a legislativě v těchto případech.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu