Projekt I prevence může být legrace IV

Projekt I prevence může být legrace IV byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra v rámci dotačního programu Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2023.
Účelem projektu byla realizace vícedenních zážitkových pobytů pro děti ze socioekonomicko znevýhodněného prostředí v Plzni. Pobyty uspořádaly organizace Člověk v tísni, o.p.s. a TADY A TEĎ, o.p.s., které s danou cílovou skupinou dlouhodobě pracují a jejich spolupráce je rovněž propojena s OSPOD jednotlivých plzeňských městských obvodů a pracovníky Probační a mediační služby v Plzni. Cílem projektu je minimalizace rizika kriminálního jednání dětí a mladistvých ze sociálně vyloučeného prostředí a jejich osobnostní a sociální rozvoj. Mezi dílčí cíle projektu patří prohloubení individuálních vztahů a důvěry mezi zaměstnanci a uživateli služby a zvyšování motivace k následné spolupráci na konkrétních cílech jednotlivých účastníků. Projekt reaguje na potřebu cílové skupiny alespoň částečně organizovaně trávit volný čas v letních měsících, což přispívá k minimalizaci rizikového a kriminálního jednání.

Organizace Člověk v Tísni v letošním roce zrealizovala čtyři víkendové pobyty, kterých se zúčastnilo 19 dospívajících ve věku 13-16 let. Dva pobyty proběhly v areálu bývalého lesnického internátu Březina u Rokycan, další dva pobyty proběhly v zázemí penzionu Špičák na Šumavě poblíž Železné Rudy. Cílovou skupinou táborů byla mládež s výchovnými obtížemi, nebo pohybující se v rizikovém prostředí. Pobyty byly zakončeny v posledním listopadovém víkendu 2023.
Účastníci byli rozděleni do skupin podle věku, u mladistvých 15+ byl tábor zaměřený zejména na přijetí odpovědnosti, rozvoj zdravého sebevědomí a zdravých komunikačních vzorců, prevenci sexuálního násilí a deliktů ve virtuálním prostředí. Mladší účastnické skupiny (13-15 let) se věnovaly skrze zážitkové a edukační aktivity porozumění svým emocím a jejich vlivu na chování, vzájemné důvěře, zvyšování odolnosti a frustračního prahu, dodržování pravidel, přijímání odlišnosti a náhledu na rizika sociálních sítí a nadužívání mobilních telefonů. Při realizaci táborových pobytů byli zapojeni čtyři externí lektoři.

Pobyt, který zrealizovala organizace TADY A TEĎ, o.p.s., proběhl v termínu od 9. do 14. července 2023 v Mukařově v oblasti Českého ráje. Pobytu se zúčastnilo 19 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od 6 do 13 let.
Děti se během týdne věnovaly různým aktivitám, díky kterým rozvíjely své dovednosti v oblastech kooperace, komunikace, adaptace, strukturovaného myšlení a objevování či orientace v informacích. Celotáborová hra měla zároveň environmentální přesah, díky kterému se děti praktickou formou seznamovaly se způsoby, jimiž mohou samy přispívat k ochraně planety. Jako příklad lze uvést aktivity spjaté s tématem odpadů, jejich přebytku a recyklace.
Děti měly možnost navázat nové sociální vazby a zkoumat své vlastní schopnosti i limity. U mnoha dětí se projevily vlohy a zájmy, které mohou v rámci dlouhodobé spolupráce s rodinou vést k navázání na volnočasové aktivity v průběhu nadcházejícího školního roku. „Letní pobyt byl z tohoto pohledu vhodným doplňkem stávajících sociálních služeb, respektive vhodným doplňkem spolupráce s rodinami z Plzně,“ doplňuje Michaela Stehlíková, ředitelka TADY A TEĎ.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu