Ředitelé plzeňských základních škol a školní metodici prevence se sešli v Depo2015. Tématem bylo především duševní zdraví

V úterý 29. listopadu se sešli ředitelé základních škol zřizovaných městem Plzní společně se školními metodiky prevence a zástupci Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Plzeň. Hlavním tématem byla prezentace preventivních programů pro školy od psychologů pedagogicko-psychologické poradny především zaměřených na duševní zdraví mladistvých.

Setkání ředitelů ZŠ (fotografie: A. Jarošová)


Setkání se zúčastnila také náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a cestovní ruch Lucie Kantorová. Ta ředitelům, metodikům a přítomným psychologům především popřála, aby psychické zátěže dětí a mladistvých bylo co nejméně. Sama se se dopoledního bloku aktivně zúčastnila.
Věra Huzinec Čiková představila za PPP Mapu pomoci, která je dostupná na webu www.pepor-plzen.cz. Nabízí pomoc pro rodiče i žáky. Po rozkliknutí kategorie Dítě/žák/student se mladistvým ukáže rozdělovník témat problémů, se kterými se děti, žáci a studenti mohou potýkat. Jedná se například o problémy se šikanou, závislostí na on-line prostředí, problémy s jídlem, láskou, alkoholem, kouřením, ale je zde i kategorie Bolí mě duše. Po výběru jednotlivé kategorie najdou kontakty na organizace, které se danou problematikou zabývají. V obdobném duchu byla zpracována mapa pro rodiče (v rámci projektu SYPO Krajským kabinetem pro Předškolní a Prvostupňové vzdělávání při NPI Plzeň a Centrem pro komunitní práci západní Čech), kde najdou kontakty na odbornou pomoc.

Druhým stěžejním panelem byla metodika pro práci se třídou na téma psychické podpory. Jak zvládat psychickou zátěž aneb Posilovna duševní odolnosti od PPP Plzeň představil oblastní metodik prevence Milan Žižka. Dále byl představen program SPARK Resilience – Duševní zdraví dětí (https://zipyhokamaradi.cz) od Centra protidrogové prevence a terapie Plzeň a program Blázníš? no a! od organizace Ledovec.

V druhé části setkání se ředitelé a metodici seznámili s organizacemi zabývajícími se tématem duševního zdraví. Jedná se kromě PPP Plzeň o Ledovec, Diecézní charitu Plzeň, Diakonii Západ, Bílý kruh bezpečí, Centrum protidrogové prevence a terapie Plzeň či Psychiatrickou ambulanci Fakultní nemocnice Plzeň. Z celostátních krizových linek je možné se obracet na Linku bezpečí, Rodičovskou linku nebo Linku důvěry RIAPS.


V rámci setkání představil programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán aktuální interaktivní expozici, která je vhodná právě i pro školní skupiny, BLIK BLIK Lovci znaků.


Setkání pořádaly magistrátní Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení společně s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Jednání ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň a řediteli základních škol pořádají jednou ročně. Aktivita vychází i z aktuálně platné Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně.
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň je příspěvková organizace, která je zřízena Plzeňským krajem. Jedná se o školské poradenské zařízení. PPP Plzeň má několik odloučených pracovišť v celém Plzeňském kraji. V Plzni se nachází pobočky pro Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever. Další odloučená pracoviště se nachází v Domažlicích, Rokycanech, Klatovech a v Tachově. Cílem organizace je zajištění kvality poskytovaných diagnostických, intervenčních a metodických služeb se zřetelem na vysokou komunikativnost a dostupnost. Hlavní náplní práce odborných pracovníků je přímá práce s klientem, s jeho rodiči a pedagogy. Mezi hlavní činnosti PPP lze zařadit komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, která je zaměřena na zjištění příčin poruch učení, chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělávání dětí a mládeže.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu